Relacja z otwarcia Centrum Edukacji Technicznej Haas - HTEC w PWSZ w Ciechanowie

Dnia 25.01.2018 r., w gmachu głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas. Uczelnia stała się certyfikowaną placówką ogólnoświatowego programu Haas Technological Education Center (w skrócie HTEC).

Ceremonie na auli wykładowej otworzył i przywitał przybyłych gości kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn dr inż. Tomasz Dzik. Uroczystość zaszczycili m. in. Wicestarosta Ciechanowski - Pan Andrzej Pawłowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów - Pani Joanna Potocka-Rak, Starosta Powiatu Przasnyskiego - Zenon Szczepankowski, Sekretarz Miasta Mławy – Pan Mariusz Szczechowicz, Starosta Płoński – Pan Andrzej Stolpa, Wójt Gminy Ciechanów - Pan Marek Kiwit oraz przedstawiciele uczelni wyższych np.: Prorektor WAT prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek. Na początku głos zabrał rektor PWSZ Ciechanów prof. dr hab. Leszek Zygner. Po przemówieniu inauguracyjnym obecni goście obejrzeli film promocyjny bazy laboratoryjnej kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn. Następnie głos zabrała Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów - Pani Joanna Potocka-Rak. Prezentację na temat działalności firmy Abplanalp oraz idei HTEC przedstawił Członek Zarządu Abplanalp – Pan Paweł Matejak. Na koniec głos zabrał przedstawiciel firmy Haas Pan Simon Vanmaekelbergh, który po przemówieniu wręczył tabliczkę pamiątkową Rektorowi PWSZ Ciechanów. Następnie odbyło się oficjalne podpisanie umowy przez Członka Zarządu Abplanalp Pana Pawła Matejaka i Rektora PWSZ Ciechanów, prof. dr hab. Leszka Zygnera.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali laboratoryjnej, w której znajduje się Centrum Edukacji Technicznej Haas z obrabiarkami CNC. Tam nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Rektora PWSZ Ciechanów, Kanclerza Piotra Wójcika, Członka Zarządu Abplanalp oraz przedstawiciela firmy Haas. Kulminacyjnym punktem był pokaz obróbki na nowoczesnych maszynach sterowanych numerycznie firmy Haas.

Po prezentacji przybyli goście zwiedzali bazę laboratoryjną PWSZ w Ciechanowie oraz prowadzili żywe kuluarowe dyskusje.

Laboratorium Technik Wytwarzania i Budowy Maszyn zostało doposażone w dwie obrabiarki CNC (frezarka Haas TM-1P i tokarka Haas ST-10), które zapewnią studentom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w programowaniu i użytkowaniu obrabiarek CNC, możliwość poznania aktualnych technologii i stosowanych narzędzi. Unowocześnione laboratoria zostały zmodernizowane nie tylko o profesjonalne maszyny CNC, ale również o system monitorowania jakości energii elektrycznej klasy A oraz wielozadaniowy robot do automatyzacji procesów technologicznych.

Centrum Edukacji Technicznej Haas – HTEC w PWSZ w Ciechanowie jest efektem wspaniałej inicjatywy jaka została podjęta przez Naszą uczelnię przy ścisłej współpracy z lokalnymi firmami z przemysłu m. in. firmą LUKA, FANAR oraz LUBAS Poliuretany wspólnie z partnerami przemysłowymi firmą Abplanalp i HAAS.

W ten sposób Uczelnia wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy, gdzie zauważalny jest bardzo duży brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek CNC. W Centrum HTEC Ciechanów zajęcia prowadzone będą przez pracowników Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i Ekonomii PWSZ Ciechanów posiadających praktyczne doświadczenie zawodowe. Stałą opiekę merytoryczną zapewni firma Abplanalp Sp z o.o., jedna z największych firm w Europie Środkowej od 40 lat dostarczającej nowoczesne technologie światowych producentów w zakresie obróbki metali.

Koncepcja HTEC w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas i ma na celu przyciągnięcie do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi oraz zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC. Ponadto celem programu jest pomoc szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC oraz równoległe wspieranie w podnoszeniu wiedzy kadry nauczycielskiej, która kształci przyszłych operatorów obrabiarek.

Koncepcja Centrów Edukacji Technicznej firmy Haas jest przedsięwzięciem na skalę światową. Obecnie około 150 szkół w Europie, Rosji, Kanadzie i USA uzyskały certyfikat HTEC. Obrabiarki firmy Haas są od wielu lat z powodzeniem wykorzystywane w programach szkoleniowych uczniów oraz osób dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
Firma Haas dostarczając do placówek edukacyjnych maszyny CNC do obróbki skrawaniem współpracuje z dostawcami wyposażenia, używanego w procesach produkcji wykorzystujących obrabiarki sterowane CNC, oferując szkołom produkty w zakresie oprzyrządowania i doposażenia maszyn. Ważne jest, aby studenci zapoznający się z technikami produkcji mieli możliwość praktycznego zetknięcia się z nowoczesną technologią i obrabiarkami, które będą obsługiwać w późniejszej pracy w przemyśle. Dlatego też w Centrum Edukacji Technicznej Haas wymagana jest obecność dwóch podstawowych typów obrabiarek wykorzystywanych w obróbce wiórowej: frezarki oraz tokarki, systemu komputerowego wspomagania projektowania CAD/CAM oraz symulatorów sterownika maszyny.

Połączenie systemów CAD/CAM wraz z obrabiarkami firmy HAAS zapewnia wyjątkowe i potężne narzędzie dla wszystkich szkół, które nauczają technik obróbki skrawaniem.

Korzyści posiadania certyfikowanego centrum HTEC to:

Wszystkie te działania budują wizerunek nowoczesnej szkoły, która kształci wykwalifikowanych specjalistów w zakresie programowania, obsługi i eksploatacji obrabiarek sterowanych numerycznie.

Na wyposażenie centrum HTEC w PWSZ Ciechanów składa się:

Frezarka CNC model TM-1P firmy Haas w HTEC Ciechanów

Tokarka CNC model ST-10 firmy Haas w HTEC Ciechanów

Symulator sterownika obrabiarek Haas w HTEC Ciechanów

Dzięki uczestnictwu PWSZ Ciechanów w programie partnerskim HTEC studenci z regionu Mazowsza szkoląc się w zakresie obróbki skrawaniem mogą liczyć na szerokie wsparcie m.in. stypendia edukacyjne oraz programy certyfikujące umiejętności. Ponadto zdobywając wiedzę praktyczną zyskują przepustkę do uzyskania atrakcyjnej pracy w lokalnych przedsiębiorstwach.

Korzyści odnoszą także lokalni przedsiębiorcy. Dynamicznie rozwijający się przemysł lokalny kupujący obecnie obrabiarki CNC poszukuje wykwalifikowanych operatorów CNC, którzy będą efektywnie i bezpiecznie pracować na najnowszych obrabiarkach. Obecnie PWSZ w Ciechanowie we współpracy z firmą Abplanalp w nowo otwartym centrum edukacji HTEC w Ciechanowie zapewni lokalnym przedsiębiorcom odpowiednio wyszkolonych operatorów. Dzięki temu potencjalni pracodawcy mają pewność, że zatrudniając absolwenta HTEC Ciechanów wykorzystają jego umiejętności w praktyce bez konieczności dodatkowych szkoleń.