Jesteś tutaj: HomeAntyplagiat

Zarządzenie Nr 43/2016
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

z dnia 14 września 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i art. 214 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 11 rozporządzenia MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U. z 2014 r. poz., 1370), § 45 ust. 1 Statutu oraz§ 1 ust. 8 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, w celu zapewnienia właściwych standardów merytorycznych i formalnych prac dyplomowych przygotowywanych przez studentów Uczelni,
zarządza się, co następuje:

§1

1. Wprowadza się Regulamin antyplagiatowy określający zasady funkcjonowania Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, zwany dalej „Regulaminem antyplagiatowym", w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.
2. Regulamin antyplagiatowy określa także zasady funkcjonowania Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

§2

Wszystkie osoby wymienione w treści Regulaminu, odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu antyplagiatowego zobowiązane są do zapoznania się z zasadami wynikającymi z Regulaminu oraz przestrzegania ich postanowień.

§3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. studenckich.

§4

Z dniem podpisania niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

stopka