You are here: Home

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja studentów na praktyki w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- IV TURA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację praktykantów do uczestnictwa w IV turze praktyk zawodowych, prowadzonych w ramach projektu
pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach POWER współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W IV turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów (Załącznik nr 1), na kierunkach studiów podanych w tabeli poniżej. Ogólne informacje o Projekcie zawiera Załącznik nr 2.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 14
2 Informatyka 16
3 Inżynieria Środowiska 6
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24
6 Elektronika I Telekomunikacja 5
OGÓŁEM: 77

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w dziekanacie wydziału, realizującym dany kierunek studiów lub przesłać pocztą tradycyjną na adres tego dziekanatu, w terminie do 22 stycznia 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na pilotażowe praktyki zawodowe” .

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika danego kierunku studiów lub Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail barbara.jank@pwszciechanow.edu.pl

Załączniki (do pobrania)

Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji praktykantów do IV tury Projektu
Załącznik 2 - Ogólna informacja o Projekcie
Załącznik 3 - Formularz wniosku studenta o udział w IV turze Projektu

stopka