Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

Rekrutacja na uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- TURA IV -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach  IV tury projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W turze IV pilotażowych praktyk zawodowych mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów oraz opiekunów uczelnianych biorących udział w IV turze Projektu zamieszczono w tabeli poniżej.

 

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach Przewidywana liczba opiekunów ze strony uczelni
1 Ekonomia 14 2
2 Informatyka 16 2
3 Inżynieria Środowiska 6 1
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12 2
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24 3
6 Elektronika I Telekomunikacja 5 1
OGÓŁEM: 77 11

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3) należy złożyć w Rektoracie Uczelni lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Rektoratu, w terminie do 22 stycznia 2018 r. (do poniedziałku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja uczelnianych opiekunów w IV turze pilotażowych praktyk zawodowych” 

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Barbary Jank: tel. 513 075 081 lub e-mail barbara.jank@pwszciechanow.edu.pl

Załączniki (do pobrania)