Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe

Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie

w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- TURA IV -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ogłasza rekrutację instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Ciechanowie, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie będą uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w IV turze.

W IV turze praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (Załącznik nr 1).

Planowaną liczbę studentów biorących udział w IV turze Projektu podano w tabeli poniżej.

Lp. Kierunki studiów na których wprowadzony zostanie system 6-miesięcznych praktyk Przewidywana liczba studentów biorących udział w praktykach
1 Ekonomia 14
2 Informatyka 16
3 Inżynieria Środowiska 6
4 Mechanika I Budowa Maszyn 12
5 Bezpieczeństwo Wewnętrzne 24
6 Elektronika I Telekomunikacja 5
OGÓŁEM: 77

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Załącznik nr 3), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w rektoracie PWSZ w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, pokój nr 124 (I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz. 13:00 , z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wynagrodzenia opiekuna zakładowego za jednego studenta w trakcie trzymiesięcznej praktyki pilotażowej wynosi 1 000 zł brutto miesięcznie, jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów.
Dodatkowe informacje uzyskać można u Kierownika Działu Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym, Pani Sylwii Bieńkowskiej-Trziszka (tel. 600 027 474, e-mail: sylwia.bienkowska@wp.pl) lub Pełnomocnika Rektora ds. Programu Praktyk Zawodowych, Pani Barbary Jank (tel. 513 075 081, e-mail barbara.jank@pwszciechanow.edu.pl)

Załączniki (do pobrania):