You are here: Home-- DLA PRACOWNIKA --Wyjazdy STT

ERASMUS+

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

ZASADY KWALIFIKACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Informacje ogólne:

 1. Program Erasmus+ oferuje pracownikom uczelni możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni/instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, oraz udziału w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w uczelni macierzystej.
 2. Organizacją przyjmującą musi być instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) lub każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy ustanowiona w kraju uczestniczącym w programie.
 3. Zaleca się, aby pomiędzy instytucją przyjmującą i PWSZ w Ciechanowie była podpisana umowa (Inter-institutional Agreement) obejmująca wyjazdy typu STT.
 4. Pracownik musi prowadzić swoje działanie w zakresie mobilności w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ innym niż Polska i kraj jego zamieszkania.
 5. Pobyt pracownika w instytucji partnerskiej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca danego roku a 30 września roku kolejnego.
 6. Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego może trwać od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.
 7. Stypendium otrzymane przez pracownika jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji partnerskiej.
  Stypendium nie musi pokrywać pełnych kosztów związanych z pobytem w instytucji partnerskiej. Pracownik może ubiegać się o dofinansowanie poza środkami programu Erasmus+.
 8. Dopuszcza się mobilność kadry w ramach programu Erasmus+ bez dofinansowania.
 9. Dla każdego pracownika zakwalifikowanego na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy.

Kryteria formalne:

Pracownik ubiegający się o wyjazd w celu szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne:

 1. Może mieć obywatelstwo jakiegokolwiek kraju lub status bezpaństwowca.
 2. Musi posiadać status pracownika PWSZ w Ciechanowie.
 3. Musi posiadać znajomość języka angielskiego lub języka obcego w stopniu umożliwiającym odbycie szkolenia w zagranicznej instytucji partnerskiej.

Kryteria kwalifikacji pracownika na wyjazd:

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 1. jakość programu szkolenia (Staff Mobility Agreement for Training), który określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia, oraz harmonogram pracy i zadania pracownika,
 2. kompetencje językowe pracownika,
 3. działalność na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni,
 4. wpływ wyjazdu na rozwój własny pracownika,
 5. korzyści z wyjazdu dla Uczelni,
 6. pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy,
 7. kandydatury osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę będą traktowane preferencyjnie.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty należy składać w pokoju 215 w Budynku Rektoratu.

I Dokumenty przedstawiane Komisji Kwalifikacyjnej:

 1. "Porozumienie o programie szkolenia" (Staff Mobility Agreement for Training), zaakceptowane przez Dziekana lub Prodziekana Wydziału, albo bezpośredniego przełożonego pracownika i uzgodnione z instytucją przyjmującą.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Certyfikaty, dyplomy itp. potwierdzające znajomość języków obcych.
 4. Opis działalności na rzecz programu Erasmus+ na Uczelni.
 5. Inne potwierdzenia zgodnie z kryteriami kwalifikacji.

II Dokumenty konieczne przed wyjazdem:

 1. "Porozumienie o programie szkolenia" (Staff Mobility Agreement for Training) potwierdzone przez instytucję przyjmującą.
 2. Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego.
 3. Umowa.
 4. Oświadczenie dotyczące wypłaty stypendium w przypadku przekazu na konto.
 5. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystawiona przez NFZ.
 6. Obowiązkowo ubezpieczenie na okres pobytu na praktyce obejmujące:
  1. ubezpieczenie na czas podróży (obejmujące ewentualnie uszkodzenie lub zagubienie bagażu),
  2. odpowiedzialność cywilną,
  3. wypadek i ciężką chorobę (w tym stałą lub czasową niezdolność do pracy),
  4. śmierć (w tym sprowadzenie zwłok z zagranicy).

III Dokumenty konieczne po przyjeździe:

 1. Zaświadczenie z instytucji przyjmującej o okresie pobytu, charakterze odbytego szkolenia i zrealizowaniu celu wyjazdu. Dokumenty te powinny być wystawione na papierze firmowym z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej z instytucji przyjmującej.
 2. Wypełnienie online ankiety o pobycie na stypendium programu Erasmus+ (mail z linkiem do ankiety będzie wysyłana na adres mailowy pracownika bezpośrednio po zakończeniu mobilności).

Komisja Kwalifikacyjna

W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prorektor PWSZ w Ciechanowie, lub upoważniona przez niego osoba (Przewodniczący Komisji).
 2. Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo bezpośredni przełożony pracownika.

Kwalifikacje na wyjazd przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na podstawie przedstawionych dokumentów.

Odwołanie od decyzji:

Osobom nie zakwalifikowanym na wyjazd przysługuje możliwość odwołania się od tej decyzji w formie pisemnej. Odwołanie pracownik składa na ręce J.M. Rektora PWSZ w Ciechanowie.

stopka