Jesteś tutaj: HomeDziennikarstwo I Komunikacja Społeczna

Dziennikarstwo I Komunikacja Społeczna

budynek weditm

Kierunek studiów pod nazwą DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia zaczął funkcjonować w PWSZ w Ciechanowie od roku akademickiego 2011/2012 na Zamiejscowym Wydziale Humanistyczno - Technicznym w Mławie obecnie Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych.

Uruchomienie kierunku kształcenia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA było podyktowane potrzebami, które należy rozpatrywać wielowymiarowo.

W WYMIARZE OGÓLNYM, odnoszącym się do życia całych społeczeństw, trudno wyobrazić sobie współczesny świat i współczesnego człowieka bez uwzględnienia roli i znaczenia mass mediów. Zmiana modelu funkcjonowania społeczeństw i przekształcanie go na model określany mianem społeczeństwa informacyjnego nie byłaby możliwa bez udziału środków masowego przekazu. Gwałtowny rozwój cywilizacyjny spowodował niespotykane w przeszłości zbliżenie narodów wyznających różne systemy wartości, wyznających różne religie, posiadających różne sposoby rozwiązywania kwestii społecznych, o różnym statusie materialnym i poziomie wykształcenia. Media opisują nam a zarazem kształtują opinie o zjawiskach występującym w skali globalnej, wpływając na nasze postawy wobec tych zjawisk. W ten sposób potrafią wpływać na losy jednostek i całych państw, zbudować lub zniszczyć karierę, wpływać na rozwój lub upadek instytucji gospodarczej. Z drugiej strony dziennikarze dostarczają nam rozrywki, kształtują nasze gusta estetyczne i poglądy na zjawiska kulturowe, pobudzają nasze zainteresowania i wpływają na naszą aktywność społeczną.
Wobec takiego wciąż wzrastającego znaczenia środków masowego przekazu, pretendujących do odgrywania roli czwartej władzy, istnieje naturalna potrzeba powstania środowiska zawodowego, profesjonalnie przygotowanego do wykonywania zawodu dziennikarza w warunkach demokratycznego społeczeństwa informacyjnego.
Współczesny dziennikarz musi być zorientowany we współczesnych horyzontach ideologii, kultury, psychologii i ekonomii. Zdobyte wykształcenie i rozwój własny winno pozwolić na rozumienie wagi postrzegania zjawisk przez pryzmat historii i sztuki. Musi formułować opinie i oceny w sposób rzetelny a jednocześnie interesujący dla odbiorców informacji, z poszanowaniem uwarunkowań kulturowych i obyczajowych. Zarazem musi potrafić dopasowywać i rozszerzać swój warsztat do obowiązujących tendencji rozwojowych mediów publicznych, w coraz to większym stopniu opartych na przekazie elektronicznym, wykorzystującym możliwości współczesnej technologii elektronowej i teleinformatyki.

Dalszy rozwój cywilizacyjny krajów Unii Europejskiej, w tym także Polski, podniesienie standardów życia ludzi wymagać będą ciągłego dopływu nowej, dobrze wykształconej i wysoko kwalifikowanej kadry pracowników mediów publicznych, zdolnej do zrozumienia zjawisk społecznych, przygotowanej i otwartej na osiągnięcia współczesnej nauki i techniki, zdolnej do obiektywnego opisu rzeczywistości.

W WYMIARZE LOKALNYM - uruchomienie kształcenia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA jest zgodne z oczekiwaniami lokalnych społeczności z terenu północnego Mazowsza i terenów południowej Warmii i Mazur. Uruchomiony kierunek pozwala na pozyskiwanie dobrze wykształconej i wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie w profesjonalny sposób promować działania różnych instytucji publicznych i prywatnych, kształtować ich wizerunek w nowoczesny, znajdujący szeroki odbiór sposób, wykorzystując do tego celu nowoczesne formy przekazu. Absolwenci staną się też zapleczem dla lokalnych środków masowego przekazu - lokalnej prasy, radia i telewizji. Dla lokalnej społeczności rozwój istniejącego w Mławie ośrodka akademickiego ma także pozytywny wpływ na takie dziedziny życia jak kultura, oświata i wychowanie. Przejawem takiego rozwoju są organizowane wspólnie imprezy kulturalne, spotkania z przedstawicielami świata nauki, polityki i biznesu czy organizowane seminaria, konferencje naukowe i wykłady otwarte.

W WYMIARZE INDYWIDUALNYM - studiowanie na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA pozwala humanistom na rozwijanie swych pasji i zainteresowań, spełnienie ambicji i kontynuowanie nauki w tak atrakcyjnej i dającej szerokie perspektywy rozwoju dziedzinie.

stopka