You are here: HomeElektronika i Telekomunikacja

Menu WEDiTM

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Elektronika i Telekomunikacja

budynek weditm
 
Zamiejscowy Wydział Elektroniki z kierunkiem kształcenia ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA rozpoczął działalność 1 października 2008 roku.

Wybór tego kierunku kształcenia i jego usytuowanie w Mławie podyktowane było szeregiem względów wynikających zarówno z uwarunkowań lokalnych jak i chęcią dopasowania do trendów o ogólniejszym charakterze. Podstawowy wpływ na powstanie Wydziału Elektroniki odegrał lokalny rynek pracy z dominującą rolą zakładów skupionych wokół firmy LG Electronics w Mławie. Obecnie jest to największy pracodawca w regionie, zatrudniający wraz z kooperującymi z nią firmami kilka tysięcy pracowników. Strategia rozwoju firmy, reprezentującej najwyższy światowy poziom stosowanych technologii produkcji i zarządzania, zakłada stały i dynamiczny wzrost aż do osiągnięcia w Europie dominującej roli w segmencie domowych wyrobów audiowizualnych, co wymusza stałe zapotrzebowanie na dopływ nowej kadry inżynierskiej.

Kształcenie na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest zgodna z europejską i światową strategią rozwoju gospodarczego opartego na inwestycjach w dziedzinach najbardziej innowacyjnych, rokujących największe nadzieje na przyszłość. Dalszy rozwój cywilizacyjny Polski, wzrost konkurencyjności jej gospodarki i podniesienie standardów życia ludzi wymaga ciągłego dopływu nowej, dobrze wykształconej i wysokokwalifikowanej kadry inżynierskiej, przygotowanej i otwartej na osiągnięcia współczesnej nauki i techniki, zdolnej do wdrażania nowoczesnych technologii, systemów wymiany informacji oraz urządzeń do codziennego użytku w miejscu pracy i zamieszkania.

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest dziedziną, która w ostatnich latach najbardziej wpłynęła na rozwój i obraz cywilizacji. Rozwój technologii elektronowej i mikroelektroniki, owocujący powstaniem nowych generacji przyrządów półprzewodnikowych, rozwój optoelektroniki, środków i systemów łączności bezprzewodowej, stały się bazą do rozwoju światowego systemu transmisji i wymiany danych, i który spowodował całkowitą zmianę stylu życia ludzi. Zmiana modelu funkcjonowania społeczeństw i przekształcanie go na model określany mianem społeczeństwa informacyjnego nie byłaby możliwa bez pracy rzeszy inżynierów - specjalistów od elektroniki i telekomunikacji.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2010 roku Wydział Elektroniki od 1 września 2010 został włączony wraz z istniejącym Zamiejscowym Wydziałem Humanistycznym do struktury Zamiejscowego Wydziału Humanistyczno - Technicznego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Dziekanem nowego Wydziału Humanistyczno - Technicznego został dr inż. Andrzej Korneta a prodziekanem dr Daniel Bartosiewicz.

Kształcenie na Wydziale Elektroniki obejmuje 2 specjalności: teleinformatyka i techniki multimedialne.

Od pierwszych dni istnienia działalność władz Wydziału koncentrowała się na zapewnieniu studentom możliwie najlepszych warunków studiowania. Dzięki znakomitej współpracy z władzami samorządowymi miasta i powiatu Mławy w budynku Wydziału Elektroniki zorganizowanych zostało 5 specjalistycznych laboratoriów kierunkowych wyposażonych w najnowszą aparaturę pomiarową i 3 pracownie komputerowe, w których zainstalowane zostało specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie.

Zajęcia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA prowadzi 10 etatowych pracowników dydaktycznych, w tym 3 samodzielnych pracowników nauki z tytułem profesora i doktora habilitowanego oraz 7 z tytułem doktora nauk technicznych. Ich pracę wspomaga kilkunastu pracowników z tytułem naukowym doktora i magistra, zatrudnionych na umowę o dzieło. Taki stan zatrudnienia pozwala na całkowite spełnienie wymogów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w standardach nauczania dla kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA.

Zamiejscowy Wydział Humanistyczno - Techniczny dysponuje własną czytelnią i biblioteką, w której zgromadzono ponad 13 tys. woluminów z elektroniki, nauk ścisłych i humanistyki.

Studenci kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA mogą brać udział w szeregu zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach kół naukowych, wykładów otwartych i seminariów. Mogą korzystać także z szerokiej oferty programów wymiany międzynarodowej studentów w ramach europejskiego programu ERASMUS.

Na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA prowadzone są także studia podyplomowe oraz kursy dokształcające dla maturzystów.

stopka