Jesteś tutaj: HomeInżynieria środowiska

button 2

tekst alternatywny

button

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Inżynieria środowiska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA to kierunek studiów inżynierskich prowadzony na Wydziale Inżynierii i Ekonomii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Inżynieria Środowiska kształci studentów na trzech specjalnościach:

  • Inżynieria komunalna
  • Sieci i Instalacje Płynowe
  • oraz po raz pierwszy w tym roku TECHNOLOGIE ENRGETYCZNE (w tym Odnawialne Źródła Energii).

Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-technicznym bazującym na pod­stawowych przedmiotach ścisłych i przyrodniczych. Przygotowuje specjali­stów zdolnych do rozwiązywania zagadnień w zakresie inżynierii komunalnej, sieci i instalacji płynowych (ciepłowniczych, gazowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz technologii energetycznych. Absolwent posiada wiedzę dającą mu podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych w tych specjalnościach.

Absolwent kierunku Inżynierii Środowiska jest przygotowany do pełnienia:

  • Samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń – na stanowiskach: projektantów, kierowników budów i wykonawców instalacji;
  • Dozoru i eksploatacji rządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych;
  • Wykonywania audytów: energetycznych, efektywności energetycznej i środowiskowych;
  • Sporządzania i wydawania świadectw charakterystyk energetycznych budynków;
  • Oceny oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych, studiów wykonalności projektów i aplikacji/wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej;
  • Obrotu (kupna/sprzedaży) mediów: paliw, gazu ziemnego, energii elektrycznej i emisji CO2.

Absolwenci po odbyciu staży, praktyki zawodowej i zdaniu egzaminów państwowych będą mogli samodzielnie prowadzić działalność w ww. zakresie.

Doświadczenie zawodowe mogą zdobywać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w urzędach miejskich i gminnych w dziale infrastruktury miejskiej/ gminnej, w Urzędzie Regulacji Energetyki, w oddziałach Banku Ochrony Środowiska lub Krajowego Banku Gospodarczego oraz kancelariach gospodarczych. Także w przedsiębiorstwach obrotu gazem i paliwami, w przedsiębiorstwach energetycznych, wodociągowych, odprowadzania ścieków i unieszkodliwiania odpadów, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przedsiębiorstwach produkujących paliwa alternatywne, biogaz i energię elektryczną w oparciu o Odnawialne Źródła Energii.

 

prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz
Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska

stopka