Jesteś tutaj: HomeKierunek PedagogikaDokumentacja praktyk

button 2

tekst alternatywny

Dokumentacja praktyk

Druki do zaliczenia praktyki zawodowej/pedagogicznej dla studentów kierunku pedagogika

  1. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk z ramienia Wydziału na podstawie kompletu dokumentów zgromadzonych w indywidualnej teczce studenta oraz  na podstawie  ocen cząstkowych uzyskanych od mentorów praktyk zawartych w karcie studenckiej.
  2. Obowiązkowa  dokumentacja praktyki jest umieszczana w indywidualnej teczce studenta,  stanowi  ona podstawę do zaliczenia praktyki.  
  3. Integralnym dokumentem  do dokumentacji  praktyki pedagogicznej, stanowiącym podstawę do zaliczenia praktyki zawodowej jest: „Dziennik  zajęć praktycznych i praktyk pedagogicznych”, który podlega archiwizacji.  
  4. Mentorem jest opiekun/nauczyciel pracujący w placówce oświatowej, z którym uczelnia podpisała  umowę  dotyczącą realizacji praktyki.
  5. Z ramienia uczelni opiekunem praktyki zawodowej/pedagogicznej jest nauczyciel  akademicki powołany przez rektora na wniosek dziekana.

 I. Rok I

A. Obowiązek  studenta do gromadzenia dokumentacji

1. Sprawozdanie z wizyty w placówce – Załącznik Nr 1 
    Student  sporządza 3 sprawozdania
2. Karta obserwacji zajęć- Załącznik Nr 2 
    Student wypełnia 2 karty

II. Rok II i III

A. Obowiązek  studenta do gromadzenia dokumentacji

1. Karta obserwacji zajęć- Załącznik Nr 2
    Wypełnia student.
    Obowiązuje wypełnienie: 3  kart – praktyka śródroczna i 4 karty z każdej praktyki ciągłej (8 kart)

2. Karta obserwacji i oceny zajęć prowadzonych przez studenta- Załącznik Nr 3
    Wypełnia mentor. Obowiązuje wypełnienie  2 kart obserwacji dla każdego studenta.

3. Konspekt  zajęć – Załącznik Nr 4
    Przygotowuje  student.
    Obowiązuje przygotowanie : 
    - 2 konspektów z  praktyki śródocznej,
    - 5 konspektów z każdej praktyki ciągłej

3. Opinia przebiegu praktyki zawodowej/pedagogicznej - Załącznik Nr 5
    Wypełnia mentor  1 raz na zakończenie  każdej praktyki. 

 4. Arkusz ewaluacji praktyki  zawodowej/pedagogicznej - Załącznik Nr 6 
    Wypełnia student 1 raz na zakończenie  każdej praktyki.   

 

Druki do zaliczenia praktyki

1. Dla studentów I roku

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Dla nauczycieli

Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Dla studentów

Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

3. Logopedia

Dla nauczycieli

Załącznik nr 3
Załącznik nr 5

Dla studentów

Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6

stopka