Jesteś tutaj: HomeKonkursyKonkurs na stanowisko:Specjalista ds. Projektów Unijnych

button 2

tekst alternatywny

Konkurs na stanowisko:Specjalista ds. Projektów Unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. Projektów Unijnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub administracyjne,
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów EFS,
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020,
 • znajomości procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
 • znajomość zasady konkurencyjności / PZP,
 • znajomość systemu SL2014 ,
 • samodzielność w pracy i zaangażowanie,
 • skrupulatność, dokładność przy realizacji wyznaczonych zadań.

Do podstawowych zadań i obowiązków na niniejszym stanowisku będzie należało:

 •   wdrażanie projektów finansowanych z EFS,
 • przygotowywanie dokumentów do opracowania wniosków o płatność oraz harmonogramów płatności,
 • planowanie zakresu rzeczowego projektu na poszczególne okresy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem płatności,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do realizacji projektu,
 • monitorowanie zgodności postępu rzeczowego z zapisami projektu,
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zapisów projektu, umowy oraz wytycznych w zakresie realizacji i monitorowania projektów współfinansowanych w ramach danych programów operacyjnych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w celu prawidłowej realizacji projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 • analiza programów pomocowych pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, a także z innych funduszy publicznych oraz prywatnych podmiotów polskich i zagranicznych,
 • analiza dokumentów konkursowych, prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych i promocyjnych, monitorowanie terminów i rodzajów naborów wniosków, kontakty z Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Zarządzającymi.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • list motywacyjny kandydata;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • kserokopie zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o stanie pokrewieństwa i powinowactwa do II stopnia z pracownikami PWSZ w Ciechanowie
 • oświadczenie o następującej treści: „ Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej moich danych osobowych".

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem  13 listopada 2018 r. o godz. 1200

 Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów.
Rektorat pok. 131
Z dopiskiem: konkurs na stanowisko Specjalista ds. Projektów Unijnych

Prosimy o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych”.

Informujemy!

Odpowiadamy tylko na oferty zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną i nie zwracamy kserokopii przesłanych dokumentów. Dokumenty aplikacyjne można odebrać osobiście w Rektoracie i Kancelarii Uczelni w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury konkursowej. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

stopka