Jesteś tutaj: HomePomoc socjalna

button 2

tekst alternatywny

button

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami do 15 października 2018 r. do godz. 14:00.

Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w następnych miesiącach na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Wnioski o stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą być składane jedynie do 15 października 2018 r., po tej dacie wnioski nie będą przyjmowane.

Od 1 października 2018 r. wnioski są przyjmowane w godzinach 8:00-15:00 w pokoju nr 18.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 13 PAŹDZIERNIKA W GODZINACH 8:00-13:00 POKÓJ NR 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1000 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2017 roku).

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wyniósł 3399 zł. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 21 września 2018 r.).
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2018/2019 Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ w Ciechanowie, a w szczególności z wymogami wynikającymi z Regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z Regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych,
  • student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z opisem dotyczącym wypełniania wniosku /zał. nr 1 ostatnia strona/

UWAGA STUDENCI !!!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi!

Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku. Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów w Regulaminie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 - poniżej.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie nr 39/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2018/2019

stopka