Jesteś tutaj: HomePomoc socjalna

Informacja dla studentów dotycząca stypendium i form pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018

Studenci zainteresowani otrzymaniem stypendium i formy pomocy materialnej w Roku Akademickim 2017/2018 powinni złożyć wniosek z odpowiednimi załącznikami d16 października 2017 r. do godz. 14:00. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach komisji stypendialnych.

Od 2 października wnioski są przyjmowane w godzinach 8.00- 15.00 w pokoju nr 18.

Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne będzie wynosił 850 zł netto miesięcznie na 1 członka rodziny studenta (uwzględniając dochód w 2016 roku).
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego zostanie opublikowany przez GUS w ostatnich dniach września i zamieszczony na stronie.
Przed wypełnieniem wniosków prosimy o zapoznanie się z aktualnym na rok akademicki 2017/2018   Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów,  a w szczególności z wymogami wynikającymi z regulaminu dotyczącymi:

  • zasad ustalania i dokumentowania dochodu do stypendium socjalnego, zapomogi,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów, za wymogi dotyczące osiągnięć (wymóg z regulaminu potwierdzony i opisany we wniosku), za średnią arytmetyczną ocen oraz stypendium dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

UWAGA STUDENCI !!!

W związku ze zmianą przepisów prawa wprowadzono NOWY REGULAMIN STYPENDIALNY 2017/2018, w tym modyfikacji uległy załączniki oraz wprowadzono nowy załącznik nr 7a !!!!!!
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dostarczanie dokumentów zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi!


UWAGA - Wskazane jest wcześniejsze składanie wniosków tj. od 25 września. W tym czasie będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu wniosku.

WNIOSKU BĘDĄ PRZYJMOWANE RÓWNIEŻ 7 PAŹDZIERNIKA W PIERWSZĄ SOBOTĘ PODCZAS ZJAZDU DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH W GODZINACH 9.00-13.00 POKÓJ NR 18.
Bardzo ważne jest złożenie pełnej dokumentacji załączonej do wniosku. Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów w Regulaminie przyznawania i wypłacania pomocy materialnej na rok akademicki  2017/2018 - poniżej.

Informacje dotyczące stypendium tel. nr. 23 672 62 00

DZIAŁ KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok akademicki 2017/2018

stopka