You are here: HomeProcedury

ERASMUS+

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

PROCEDURY PROGRAMU ERASMUS+ PWSZ w CIECHANOWIE

 1. Porozumienia bilateralne w ramach programu Erasmus+ akceptuje i podpisuje J.M. Rektor lub Prorektor.
 2. Podział środków przyznanych Uczelni w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki na poszczególne wydziały i kategorie wyjazdów przygotowuje uczelniany koordynator programu Erasmus+, a zatwierdza J.M. Rektor.
  Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Uczelni w ramach programu Erasmus+ na dany rok akademicki określa zarządzenie
  J.M. Rektora.  Wydatki na wsparcie organizacyjne dokonywane w ramach kategorii OM programu Erasmus+ przygotowuje uczelniany koordynator programu Erasmus+, a zatwierdza J.M. Rektor.
 3. "Porozumienie o programie studiów" ? Learning Agreement for Studies (kategoria SMS) i ?Porozumienie o programie praktyki? ? Learning Agreement for Traineeships (kategoria SMP) dla studentów wyjeżdżających na stypendium akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo uczelniany koordynator programu Erasmus+.
  Zmian w tych porozumieniach można dokonywać w ciągu pierwszego miesiąca pobytu na stypendium i wymagają one zgody strony przyjmującej, oraz akceptacji Dziekana lub Prodziekana Wydziału, albo uczelnianego koordynatora programu Erasmus+.
 4. Zatwierdzenie wykonania zakładanego programu studiów i programu praktyki (wyjazdy studentów na studia/praktykę), oraz zaliczenia przedmiotów dokonuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału na podstawie przedstawionych przez studenta dokumentów.
 5. "Indywidualny program nauczania" ? Staff Mobility for Teaching ? Mobility Agreement (kategoria STA) dla nauczycieli akademickich wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 6. "Indywidualny program szkolenia" ? Staff Mobility for Training ? Mobility Agreement (kategoria STT) dla pracowników uczelni wyjeżdżających w celach szkoleniowych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału (pracownicy dydaktyczni), albo bezpośredni przełożony (pozostali pracownicy), albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 7. "Indywidualny program nauczania" ? Staff Mobility for Teaching ? Mobility Agreement dla nauczycieli akademickich i pracowników instytucji zagranicznych przyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 8. "Indywidualny program szkolenia" ? Staff Mobility for Training ? Mobility Agreement dla pracowników przyjeżdżających w celach szkoleniowych akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału, albo J.M. Rektor lub Prorektor.
 9. "Porozumienie o programie studiów" ? Learning Agreement for Studies dla studentów przyjeżdżających do uczelni w ramach programu Erasmus+ akceptuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału PWSZ w Ciechanowie. Zmian w tym porozumieniu można dokonywać w ciągu pierwszego miesiąca pobytu na stypendium i wymagają one zgody uczelni macierzystej, oraz akceptacji Dziekana lub Prodziekana Wydziału PWSZ w Ciechanowie.
 10. Wykaz przedmiotów wraz z ilością punktów ECTS i uzyskanymi ocenami (Transcript of Records) dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ przygotowuje i podpisuje Dziekan lub Prodziekan Wydziału PWSZ w Ciechanowie w ciągu miesiąca od zakończenia mobilności.
 11. Wszelkie skargi studentów związane z realizacją programu Erasmus+ należy zgłaszać do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i rozpatruje je Dziekan Wydziału.
  Odwołania od decyzji Dziekana Wydziału rozpatruje J.M. Rektor.
 12. Wszelkie skargi pracowników związane z realizacją programu Erasmus+ należy zgłaszać do uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ i rozpatruje je Prorektor.
  Odwołania od decyzji Prorektora rozpatruje J.M. Rektor.

stopka