Jesteś tutaj: HomeProjekty UEDla kandydata

Projekty UE

W celu ubiegania się o przyjęcie na studia kandydat z zagranicy (dalej cudzoziemiec) musi posiadać wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości lub świadectwo lub inny dokument wydany za granicą uprawniające do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.

Ponadto posiadane przez cudzoziemca świadectwo uzyskane za granicą musi zostać opatrzone apostille lub zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce ( z mocy prawa lub w drodze decyzji właściwego kuratora oświaty).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli spełniają ponadto następujące warunki:

1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
2. posługują się językiem polskim, co potwierdza:

 • a) ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 • b) certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • c) świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty, lub
 • d) dyplom ukończenia szkoły ponadpodstawowej za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub
 • e) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uznając, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim

3.wykazuje się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, jeżeli takie zaświadczenie lekarskie jest wymagane na danym kierunku studiów,
4. wykaże wymagane w uczelni predyspozycje do podjęcia tych studiów,
5. posiada ubezpieczenie zdrowotne, to znaczy:

 • a) posiada polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki, lub
 • b) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), lub
 • c) posiada potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium   Rzeczypospolitej Polskiej,

Osoba, która posiada jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa jest z mocy prawa traktowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatel polski!!!

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą cudzoziemcy: 

1) którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2) posiadający status uchodźcy nadany w RP,
3) korzystających z ochrony czasowej na terytorium RP,
4) będący pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia   o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
5) którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z poz. 2206 z późn. zm.),
7) którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
8) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia) lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu,
9) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i członków jego rodziny, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, oświadczający, iż nie ubiegają się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego (wzór oświadczenia- załącznik nr 1),
10) posiadający Kartę Polaka oświadczający, iż nie ubiegają się o podjęcie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego (wzór oświadczenia- załącznik nr 1).

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych dla kandydatów obywateli polskich na studia wyższe.

Cudzoziemcy, przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co pozostali kandydaci z polskim obywatelstwem, którzy zdawali egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”).
 

Cudzoziemcy, niespełniający żadnego z powyższych warunków mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

jako:

 1. stypendyści strony polskiej,
 2. na zasadach odpłatności,
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 5. stypendyści uczelni.

Wymagane dokumenty

Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie zobowiązany jest dostarczyć w wyznaczonych terminach następujące dokumenty:

1) wydrukowane i podpisane podanie (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji IRK),
2) poświadczoną przez Uczelnię kopię: oryginału świadectwa dojrzałości / oryginału świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wydanego w Polsce uprawniające do podjęcia właściwych studiów albo odpowiedni dokument wydany za granicą tj.:
- kserokopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą (oryginał do wglądu) opatrzone apostille lub zalegalizowane, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty (art.93 ust.3 i art.93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),
3) fotografia wgrana do systemu irk.pwszciechanow.edu.pl
4) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia, jeśli takie zaświadczenie wymagane jest na danym kierunku studiów,
5) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa powyżej,
6) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, o którym mowa powyżej, a w przypadku braku powyższych dokumentów musi uzyskać potwierdzenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim,
7) poświadczoną przez Uczelnię kopię wizy, karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) potwierdzoną przez Uczelnię kopię paszportu (strona ze zdjęciem),
9) oświadczenie cudzoziemca o podstawie ubiegania się o przyjęcie na studia (wzór oświadczenia – załącznik nr 1),
10) oryginał tłumaczenia świadectwa oraz wszystkich innych wymaganych dokumentów, które wydane są w języku obcym na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie,
11) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na wskazany nr konta bankowego wygenerowany przez elektroniczny system rekrutacji (do wglądu),
12) w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, także inne dokumenty obowiązujące kandydatów obywateli polskich określone odrębnymi przepisami.
 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów

Cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia w Uczelni, dokonuje elektronicznej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, zwanej dalej IRK na stronie internetowej www.irk.pwszciechanow.edu.pl  oraz składa za pośrednictwem Działu Kształcenia i Spraw Studenckich komplet wymaganych dokumentów, celem weryfikacji w terminach wskazanych w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.
 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

     1. Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane w kraju ich wydania.
 

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate)

Legalizacja
Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) z prawem państwa jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji znoszącej wymóg legalizacji dokumentów.

Legalizacji świadectwa szkoły średniej (maturalnego) może dokonać:

 1. konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 2. władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
 3. akredytowana w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.

 Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej

     2. Uznanie równoważności zagranicznego wykształcenia

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

1) z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski

Z mocy prawa uznawane są następujące świadectwa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną zostały edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

  Dotyczy to obecnie świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

 2. Dyplomy Internationa Baccalaureate (IB) oraz świadectwa European Baccalaureate (EB),
 3. Objęte umowami międzynarodowymi zawartymi przez Polskę z innymi krajami. Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.

2) w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty – decyzja kuratora oświaty

 W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie.

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (w Warszawie: KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE–adres: Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa; tel.: +48 (0) 22 551 24 00 wew. 5121; fax: +48 (0) 22 826 64 97; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) ). Szczegóły dotyczące procedury znajdziesz tutaj.

Więcej informacji tutaj.

Załączniki

- załączniki nr 1- oświadczenie cudzoziemca o podstawie ubiegania się o przyjęcie na studia,

- załącznik nr 2 - oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ

Dokumenty źródłowe

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.),
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1125),
 • Uchwała 27/V/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019,

Studia stacjonarne

Wydział Inżynierii i Ekonomii

06–400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
tel./fax 23 672 30 75
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ekonomia (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
• specjalność: bankowość i rynek finansowy
• specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
• specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Informatyka (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: inżynieria systemów oprogramowania (ISO-CSE In English)
• specjalność: informatyka w procesach biznesowych

Inżynieria środowiska (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: inżynieria komunalna
• specjalność: sieci i instalacje płynowe
• specjalność: technologie energetyczne

Mechanika i budowa maszyn (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: inżynieria produkcji
• specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne
• specjalność: mechatronika

Rolnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
• specjalność: mechanizacja rolnictwa
• specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

06–400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
tel./fax 23 672 22 13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pielęgniarstwo (studia licencjackie 3-letnie)

Pedagogika (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
• specjalność: logopedia

Praca socjalna (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: praca socjalna w pomocy społecznej
• specjalność: praca socjalna w obszarze przemocy i uzależnień

Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych

06–500 Mława, ul. Warszawska 52
tel./fax 23 654 98 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elektronika i telekomunikacja (studia inżynierskie 3,5-letnie)

• specjalność: teleinformatyka
• specjalność: elektronika przemysłowa

Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: zarządzanie kryzysowe
• specjalność: bezpieczeństwo informacyjne
• specjalność: rzecznik prasowy służb mundurowych

Logistyka (studia licencjackie 3-letnie)

• specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
• specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

Studia podyplomowe

Logopedia ogólna - studia kwalifikacyjne

Charakterystyka: Studia przygotowują do pełnienia zawodu logopedy, a w szczególności do prowadzenia badań i działań praktycznych w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej, do przeprowadzania badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych oraz do prowadzenia doradztwa logopedycznego. Absolwent studiów po ich ukończeniu (4 semestry) wraz z dwuletnią praktyką w pracy logopedycznej może ubiegać się o certyfikaty polskich towarzystw logopedycznych.

Informacje dotyczące zapisów pod numerem tel. 604 562 889 – mgr Agnieszka Kuskowska

Czas trwania: 4 semestry

Informatyka dla nauczycieli

Studia mają charakter kwalifikacyjny, dający jego absolwentom uprawnienia do nauczania przedmiotu informatykaw szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Są przeznaczone dla nauczycieli chcących poznać problemy informa­tyki i sposoby wykorzystania komputerów w celu wzbogacania i uatrakcyjniania lekcji z prowadzonego przedmiotulub w celu zdobycia wiedzy potrzebnej do prowadzenia zajęć z podstaw informatyki.

Informatyka dla nauczycieli skierowana jest do osób posiadających ukończone studia wyższe I lub II stopnia, pracujących lub pragnących podjąć pracę jako nauczyciele w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i liceach.

W trakcie trwania studiów podyplomowych absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw informatyki, informa­tycznego wspomagania nauczania wybranych przedmiotów oraz nowoczesnych sposobów nauczania, w tym metody­kę nauczania na odległość. Absolwent poznaje podstawy transmisji sygnałów, projektowania lokalnych sieci kompute­rowych i sposobów ich zarządzania.

Zdobyty w toku studiów na zajęciach laboratoryjnych zasób wiedzy praktycznej pozwoli absolwentowi na swobod­ne posługiwanie się komputerem w swoim miejscu pracy i domu przy wykonywaniu różnego typu zadań jak: przygo­towywanie materiałów do zajęć, kontaktowanie się z uczniami i rodzicami oraz kadrą zarządzającą i dydaktyczną szko­ły za pośrednictwem sieci Internet, pobieranie informacji tekstowych i audiowizualnych z zasobów Internetu. Absolwentbędzie posiadał umiejętności umożliwiające samodzielne tworzenie prezentacji multimedialnych rozszerzających i wzbo­gacających metody przekazywania wiedzy w czasie zajęć dydaktycznych. Wiedza z zakresu projektowania i zarządza­nia lokalnymi sieciami komputerowymi oraz ochrony danych wraz z podstawami tworzenia systemów bazodanowychpozwoli absolwentowi na tworzenie na terenie szkoły komputerowych sieci informacyjnych, oferujących dostęp do za­sobów Internetu zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Poznanie podstaw nauczania na odległość pozwoli na pełniej­sze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych osób z różnych przyczyn wykluczonych z typowego procesu nauczania.

Czas trwania: 3 semestry

Teleinformatyczne wspomaganie działalności gospodarczej

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego wykorzystania nowoczesnych technik i usług teleinformatycznych, w tym sieci Internet i jej zasobów, jako narzędzi wspomagających prowadzenie działalności gospodarczą. Nowoczesna gospodarka wymaga od osób w niej funkcjonujących posiadania wiedzy obejmującej wiele dziedzin: od typowo ekonomicznej, obejmującej podstawowe zasady efektywnego gospodarowania po znajomość nowoczesnych technik komunikacyjnych i technologii informacyjnych.
Celem studiów jest ukazanie wpływu, jaki nowoczesne techniki teleinformatyczne wywierają na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych i usługowych oraz zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie i użytkowanie różnorodnych systemów i programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. 
Studia podyplomowe adresowane są głównie dla osób posiadających wykształcenie wyższe prowadzących własną działalność gospodarczą, planujących rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnionych lub p-szukujących zatrudnienia w sektorze:
- prywatnych przedsiębiorstw
- organizacji publicznych i edukacyjnych
- administracji państwowej i samorządowej
- służb mundurowych (straży miejskiej, policji i wojska)
Treść zajęć obejmuje następujące zagadnienia:
- podstawy e-biznesu, podstawy organizacji systemów informatycznych
- podstawy teleinformatyki i jej wpływu na sposób prowadzenia biznesu
- podstawowe strategie marketingowe, w tym marketingu internetowego
- zasadnicze programy użytkowe i systemy operacyjne
- podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych
- metody zarządzania nowoczesnymi sieciami komputerowymi
- podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku sieciowym
- budowę strony internetowej i współczesne usługi multimedialne
- sposoby wykorzystania programów do tworzenia grafiki menadżerskiej i użytkowej
Po ukończeniu studium jego uczestnik potrafi:
- wdrożyć w jednostce gospodarczej elementy gospodarki elektronicznej obejmującej handel elektroniczny, elektroniczne transakcje i elektroniczny transfer funduszy
- zaprojektować i wdrożyć strategię marketingową obejmującą sieć Internet
- skompletować i uruchomić terminale sieciowe tj. komputer, przełącznik, router,
- konfigurować wybrane elementy sieci komputerowych, archiwizować i kompresować dane
- zainstalować systemy operacyjne rodziny Windows oraz podstawowe programy użytkowe oraz zarządzać ich aktualizacjami
- swobodnie wykorzystywać biurowe programy edycyjne i kalkulacyjne
- przedstawić graficznie dowolną zawartość w postaci prezentacji, wykonać stronę internetową
- wdrożyć podstawowe zasady bezpieczeństwa w środowisku sieciowym.

Czas trwania: 3 semestry

Studium pedagogiczne

Funkcjonuje ono jako jednostka międzywydziałowa, której zadaniem jest nadawanie uprawnień pedagogicznych zainteresowanym osobom. Oferta studium kierowana jest do studentów, jak i osób spoza uczelni legitymujących się dyplomem ukończenia wyższych studiów.Uczestnictwo w zajęciach jest odpłatne. Wielką zaletą studium pedagogicz­nego jest wysoko kwalifikowana kadra związana z oświatą, oraz najbardziej konkurencyjna w kraju stawka odpłat­ności za zajęcia. 

Czas trwania: 3 semestry 

ZASADY NABORU: złożenie dokumentów, tj. podanie o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy (dostępnena stronie internetowej Uczelni), 2 zdjęcia, odpis dyplomu ukończenia studiów, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej -100 zł na rachunek bankowy. Konto bankowe: 63102015920000230200845701

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Charakterystyka: uczestnikami kształcenia mogą być pielęgniarki i położne, które ukończyły szkołę medyczną, wyższą szkołę medyczną i posiadają prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej. Kształcenie podyplomowe dla pielęgniarek i położnych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 1966r. o zawodach pielęgniarki i położnej(Dz.U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1923) oraz szczegółowych programów nauczania zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

ZASADY NABORU: złożenie dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego (dostępny na stronie internetowej Uczelni) jednego zdjęcia, kserokopia 1 i 4 strony Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej, dokonanie wpłaty określonej przez organizatora dla każdej formy kształcenia na rachunek bankowy: 63102015920000230200845701 

Zasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2018/2019

Uchwała nr 27/V/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie:

I. KANDYDACI NA STUDIA STACJONARNE SKŁADAJĄ BĄDŹ PRZEDKŁADAJĄ DO WGLĄDU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. podanie o przyjęcie na wybrany kierunek i formę studiów (należy wydrukować: podanie z ankietą osobową i deklarację, które znajdują się w zakładce "wydruki" na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK),
 2. oryginał, odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości, lub dyplom IB, lub świadectwa EB, lub świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu uzyskanego za granicą uznanego za równoważny odpowiedniemu świadectwu dojrzałości lub, w przypadku zdania matury do 2004 r. – świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych u kandydata do podjęcia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne (do lekarza należy pójść ze skierowaniem wygenerowanym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK;
  informujemy o możliwości bezpłatnego uzyskania zaświadczenia, wykaz placówek: https://mwomp.pl/badania-uczniow-2018-wykaz-podmiotow/),
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe, w kwocie ustalonej przez Rektora, na konto wygenerowane w systemie IRK, (do wglądu), w kwocie 85,00 zł,
 5. kserokopię dowodu osobistego przy składaniu dokumentów – (dowód osobisty do wglądu),
  f) oryginał lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej – jeżeli wynik olimpiady nie jest wpisany do świadectwa dojrzałości,
 6. podczas rejestracji wprowadzić do systemu IRK zdjęcie w wersji cyfrowej (format JPG, 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 300 x 375 pikseli).

II. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości.
 3. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do wysokości liczby studentów ustalonej limitem przyjęć.
 4. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2018/2019 jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożonej w formie elektronicznej do 07 sierpnia 2018 roku oraz 26 września 2018 roku.
 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata-osoby niepełnosprawnej, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 6. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym kierunku studiów.
 7. Laureaci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Kandydaci mający ograniczony dostęp do internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

III. ZASADY KONKURSU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH KIERUNKACH

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

 1. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami przyjęć na studia stacjonarne.

Informacje o odpłatnościach za kształcenie na studiach niestacjonarnych znajdą się na stronie internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

IV. INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW DOSTĘPNA OD 11 CZERWCA 2018 R.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkie kierunki
od 11 czerwca do 22 września 2018 r.

– II etap – od 11 czerwca do 28 lipca 2018 r.
– II etap – od 1 sierpnia nie później niż do 22 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – odpowiednio 2 sierpnia 2018 r. i 25 września 2018 r.

Na studia niestacjonarne rekrutacja trwa do pierwszego terminu odbywania zajęć.

BIURO REKRUTACJI
Ciechanów ul. Narutowicza 9 pok. nr 18
06-400 Ciechanów
telefon bezpośredni 23 672 62 00 oraz tel. 23 672 20 50 wew. 180 lub 2011
fax 23 672 20 50 wew. 1162
e¬mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA Wszystkie szczegóły dotyczące studiów na poszczególnych kierunkach znajdują się w INFORMATORZE 2018/2019 na stronie Uczelni

Studia niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn - odpłatność 2600 zł za semestr

 • specjalność: inżynieria produkcji
 • specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne
 • specjalność: mechatronika

Rolnictwo - odpłatność 2400 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie w agrobiznesie
 • specjalność: mechanizacja rolnictwa
 • specjalność: ochrona środowiska przyrodniczego

Ekonomia - odpłatność 2400 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie międzynarodowym
 • specjalność: bankowość i rynek finansowy
 • specjalność: administracja i finanse sektora publicznego
 • specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Bezpieczeństwo wewnętrzne - odpłatność 2400 zł za semestr

 • specjalność: zarządzanie kryzysowe 
 • specjalność: bezpieczeństwo informacyjne
 • specjalność: rzecznik prasowy służb mundurowych

Logistyka - odpłatność 2400 zł za semestr

 • specjalność: logistyka i spedycja w transporcie drogowym
 • specjalność: logistyka w przedsiębiorstwie przemysłowym

stopka