Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział ZWEDiTMElektronika i Telekomunikacja

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Karty Przedmiotów

Karty przedmiotów (sylabusy) dla kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA dostępne TYLKO dla studentów i nauczycieli akademickich po zalogowaniu do platformy MOODLE

pdfKARTY PRZEDMIOTÓW

Wykłady i seminaria

Dla studentów kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA oraz uczniów mławskich szkół ponadgimnazjalnych są organizowane wykłady otwarte i seminaria, których zadaniem jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju wybranych dziedzin nauki i techniki związanych z elektroniką.

Należą do nich:

I. Seminarium "Odnawialne źródła energii" - 12 maja 2009 roku
Program seminarium obejmował następujące tematy:
- aktualny stan i perspektywy rozwoju energetyki konwencjonalnej
- źródła odnawialne, perspektywami rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii
- metody pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (niekonwencjonalnych)
- hybrydowe systemy wytwarzania energii elektrycznej
- źródła energii odnawialnych w realizacji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla regionu północnego Mazowsza
- obecny i przewidywany stan prawny w obszarze energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii
- możliwości pozyskiwania środków unijnych na działaniu w obszarze odnawialnych źródeł energii
- doświadczenia z eksploatacji systemów energetyki odnawialnej w rejonie Mławy.

seminaria1

II. Wykład otwarty "Rozwój konstrukcji wyświetlaczy stosowanych w sprzęcie domowego użytku" - 12 marzec 2010, wygłosił mgr inż. Krzysztof Kryjak - kierownik komórki badawczo-rozwojowej LG Electronics Mława Sp z o.o.

III. Wykład otwarty "Podstawy analizy obrazu na przykładzie systemu identyfikacji" - 12 marzec 2010, wygłosił dr inż. Adam Marchewka.

IV. Wykład otwarty "Teoria działania wyświetlaczy 3D konstrukcji LG" - 2 czerwiec 2011, wygłosił mgr inż. Krzysztof Kryjak - kierownik komórki badawczo-rozwojowej LG Electronics Mława Sp z o.o.

seminaria2

Program studiów

Szczegółowy program studiów na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA dostępny jest TYLKO dla studentów i nauczycieli akademickich po zalogowaniu do platformy MOODLE

pdfPROGRAM STUDIÓW

Pracownie komputerowe

Na potrzeby kształcenia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA zorganizowano 3 pracownie komputerowe.
Każda z pracowni wyposażona jest w 16 indywidualnych stanowisk dydaktycznych. Indywidualne studenckie zestawy komputerowe są połączone ze sobą i dodatkowo mają dostęp do Internetu. Na komputerach zainstalowano pakiety oprogramowania biurowego Microsoft Office oraz inżynierskie oprogramowanie specjalistyczne typu AUTOCAD, MATLAB, DELPHI.

W pracowniach komputerowych realizowane są zajęcia z przedmiotów:
- technologia informacyjna
- metodyka i technika programowania
- wybrane języki programowania wysokiego poziomu
- technika obliczeniowa i symulacyjna
- przetwarzanie sygnałów

Zestawy komputerowe w pracowniach komputerowych wykorzystywane są także do prowadzenia zajęć z sieci komputerowych i technik bezprzewodowych.

komp1

Kadra dydaktyczna

KADRA DYDAKTYCZNA

KIERUNKU ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 

prof. dr hab. inż. ANDRZEJ MILEWSKI

Absolwent Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej. Tytuł doktora uzyskał w 1969 r. na Politechnice Warszawskiej a habilitację w 1976 r. na  Politechnice. Tytuł profesora został Mu nadany w 1988 r. 
W latach 1963-1991 pracował na Politechnice Warszawskiej na stanowiskach od asystenta do profesora.

W latach 1992 do 2009 - profesor zwyczajny w Instytucie Telekomunikacji Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 1992 r. do chwili obecnej Sekretarz Naukowy w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie. Specjalność naukowa : elektronika - technika wysokich częstotliwości, przyrządy piezoelektryczne, teleinformatyka. Prace badawcze Andrzeja Milewskiego prowadzone w ciągu 50 lat koncentrują się na 4-ch dziedzinach:

- technice wysokich częstotliwości zarówno dla fal elektromagnetycznych (mikrofale), jak i sprężystych fal (akustyczne fale powierzchniowe)
- materiałoznawstwie w szerokim paśmie częstotliwości
- analogowej i cyfrowej obróbce sygnałów dla celów łączności bezprzewodowej i radiolokacji
- technice ultradźwiękowej dużej mocy

Andrzej Milewski wypromował 17 doktorów, dziesięciu z nich otrzymało stopień doktora z wy-różnieniem, dwóch doktorów z jego zespołu habilitowało się, jest promotorem 2-ch otwartych przewodów doktorskich. Przygotował wiele recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych, opracowań naukowych i projektów badawczych. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych, wydrukowanych w pismach krajowych i zagranicznych oraz monografii poświęconej metodom badania materiałów w paśmie mikrofalowym. Jest żonaty; ma troje dzieci. Prof. Dr hab. Inż. Andrzej Milewski na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi wykłady z przedmiotów takich jak:

- Obwody i sygnały
- Podstawy telekomunikacji
- Techniki multimedialne
- Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
oraz seminaria dla dyplomantów.

prof. dr hab. inż. EDWARD SĘDEK
Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszaw­skiej w 1968r.
W 1980r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych. W 1991r. otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk tech­nicznych a w 2009 roku tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych.
Pracę w Przemysło­wym In­stytucie Telekomunikacji rozpoczął na ostatnim roku studiów. Współpracując z Zakładem Materiałów Magnetycznych POLFER prowa­dził badania materiałów fer­rytowych. W 1992r. zostaje zastępcą dyrektora PIT ds. naukowych.
Jest autorem 55, zaś współautorem ponad 200 publikacji oraz współautorem dwóch ksią­żek. Większość opracowanych mikrofalowych podzespołów ferrytowych, takich jak cyr­kulatory oraz izolatory paskowe i mikropaskowe została wdrożona do produkcji w WZR RAWAR, ZMM POLFER i ZD PIT.
W latach 1995 ÷ 2011 byłczłon­kiem z wyboru Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, aktualnie jest członkiem Sekcji Mikrofal i Radiolokacji tego Komitetu. Od 1987r. przewodniczy komitetowi organizacyjnemu kolejnych, cyklicznych konferencji MIKON (od 1994 międzynarodowych), na których prezentowany jest dorobek naukowy w dziedzinie mikrofal oraz radiolokacji ośrodków krajowych i zagranicznych. W latach 1991-2009 pełnił funkcję redaktora na­czelnego „Prac PIT” i „Postępów Radiotech­niki”. W latach 1999÷2001 pełnił funkcję przewodniczącego połączonego chapteru AP/AES/MTT Pol­skiej Sekcji IEEE.
Prof. dr hab. inż. Edward Sędek na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi wykłady z przedmiotów takich jak:
- Elementy elektroniczne
- Metrologia
- Technika wysokich częstotliwości
- Techniki bezprzewodowe
- Systemy łączności bezprzewodowej
oraz seminaria dla dyplomantów.

dr hab. inż. WOJCIECH KORNETA
Ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1978 roku. Tytuł doktora nauk fizycznych uzyskał w 1984 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Rozprawę habilitacyjną obronił w 2002 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
Obszar zainteresowań naukowych dr hab. Inż. Wojciecha Kornety to fizyka ciała stałego, zjawiska chaotyczne, metody symulacyjne w fizyce.
Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w najważniejszych pismach światowych z dziedziny fizyki takich jak: Physical Review, Physica Status Solidi, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Physica, Physics Letters czy Physica.
Wieloletni pracownik Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).
Dr hab. inż. Wojciech Korneta na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi wykłady z przedmiotów takich jak:
- Podstawy matematyki
- Fizyka
Ponadto w latach 20009 – 2015 dr hab. inż. Wojciech Korneta będąc pełnomocnikiem Rektora ds. programu Erasmus zainicjował wymianę pracowników i studentów z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.

dr hab. inż. MICHAL ZABOVSKY
Ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu w Żylinie ( Słowacja ) , na którym uzyskał także tytuł doktora informatyki stosowanej w 2006 roku. Habilitację z informatyki stosowanej uzyskał w 2008 roku.
Dr hab. Michal Zabovsky swoje zainteresowania naukowe koncentruje na oprogramowaniu sieciowym, aplikacjach internetowych i mobilnych, bezpieczeństwie informacyjnym.
Oprócz działalności dydaktycznej i naukowej dr hab. Michal Zabovsky kieruje parkiem technologicznym przy Uniwersytecie w Żylinie.
Jest autorem i współautorem monografii poświęconych aplikacjom bazodanowym, podręczników dla studentów informatyki oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w pismach słowackich i zagranicznych z dziedziny informatyki stosowanej. Był także aktywnym uczestnikiem wielu międzynarodowych konferencji naukowych.
Dr hab. inż. Michal Zabovsky na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
- Technologie internetowe
- Sieciowe i mobilne systemy operacyjne
- Tworzenie aplikacji mobilnych

dr inż. TADEUSZ LESZCZYŃSKI
Ukończył studia na Wydziale Fizyki UMK w Toruniu w 1967r. a na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy w 1974 r.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1981r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej.
Po ukończeniu studiów fizyki pracował do 1974 r. w Zakładach Teleelektronicznych Telkom - Telfa w Bydgoszczy gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z niezawodnością, jakością i jednorodnością produkcji sprzętu teletechnicznego i elektronicznego (podzespoły elektroniczne i teletechniczne, centrale telefoniczne). W latach 80- tych i 90 – tych, już jako pracownik ATR w Bydgoszczy, prowadził prace związane z wykorzystaniem systemów komputerowych i mikroprocesorowych do sterowania i kontroli. W latach 2000-nych prowadzi badania z zakresu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz wykorzystania układów reprogramowalnych do realizacji dyskretnych algorytmów obliczeniowych w procesie ich przetwarzania i analizy w czasie rzeczywistym.
Efektem tych prac jest autorstwo 43 artykułów w czasopismach polskich i anglojęzycznych i 8 patentów oraz udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych w kraju i zagranicą. Jest recenzentem grantów finansowanych przez NCBiR oraz NCN.
Dr inż. Tadeusz Leszczyński na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
- Technika cyfrowa
- Technika mikroprocesorowa
- Podstawowe interfejsy komunikacyjne
- Przetwarzanie sygnałów
Jest pełnomocnikiem Rektora PWSZ Ciechanów ds. Akademii Cisco, która rozpocznie działalność z początkiem nowego roku akademickiego 2016/2017. W ramach Akademii Cisco utworzone zostało Laboratorium sieciowe z 16 stanowiskami komputerowymi z specjalistycznym oprogramowaniem oraz sprzętem sieciowym (routery, switche, narzędzia diagnostyczne), w którym prowadzone będą kursy na poziomie CCNA, a kończący je uczestnicy otrzymywać będą certyfikat Cisco.

dr inż. ANDRZEJ KORNETA
Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1979 r.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1985 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W latach 1982 – 1996 był pracownikiem naukowo – dydaktycznym w Instytucie Automatyki i Elektroniki Transportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1994 – 2012 współwłaściciel i prezes firmy Utramet S.C. zajmującej się konstrukcją i produkcją ultradźwiękowej laboratoryjnej i przemysłowej aparatury pomiarowej.
Obszar zainteresowań dr inż. Andrzeja Kornety obejmuje układy analogowe, technikę pomiarową, konstrukcję urządzeń i systemów pomiarowych, automatykę i elektronikę przemysłową.
Jest autorem i współautorem 26 prac naukowych, publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych oraz uczestnikiem wielu konferencji naukowych.
Uczestniczył w konstrukcji i wdrożeniu przemysłowych stanowisk pomiarowych na potrzeby PKP , hut, zakładów produkcyjnych i usługowych.
Dr inż. Andrzej Korneta na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
- Analogowe układy elektroniczne
- Metrologia
- Metody obliczeniowe i symulacyjne
Od 2010 roku dr inż. Andrzej Korneta pełni funkcję dziekana Zamiejscowego Wydziału w Mławie.

dr inż. SYLWESTER GAWOR
Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1993 r.
Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1998 r. na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.
W latach 1993 – 2005 pracował w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym na stanowisku adiunkta.
Od 2005 prowadzi działalność gospodarcza w zakresie najnowszych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznych systemów zabezpieczeń pomieszczeń serwerowni: ochrona przeciwpożarowa (systemy wczesnej detekcji dymu, stałe urządzenia gaśnicze), kontrola dostępu, telewizja dozorowa.
Jest autorem kilkunastu prac naukowych oraz zaprojektował i wdrożył kilkadziesiąt systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń serwerowni.
Dr inż. Sylwester Gawor na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
- Metodyka i Technika Programowania
- Technologie Informacyjne
- Języki programowania wysokiego poziomu
Od 2012 roku dr inż. Sylwester Gawor pełni funkcję kierownika Zakładu Elektroniki i Telekomunikacji.

dr inż. MARIAN GNIŁKA
Ukończył studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowe Akademii Technicznej w 1971 r.
Stopień doktora nauk wojskowych otrzymał w 1990 r. na Wydziale Wojsk Lądowych Akademii Sztabu Generalnego.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej zajmował się problematyką wdrażania technik komputerowych i sieciowych na różnych szczeblach dowodzenia i zarządzania w ramach systemu obrony narodowej.
Brał udział w opracowaniu koncepcji zintegrowanych sieci informatycznych dla potrzeb różnych instytucji państwowych.
Prowadził zajęcia dydaktyczne z informatyki, inżynierii oprogramowania i sieci komputerowych w WSE-T w Legionowie i PWSBAiTK w Warszawie.
Jest autorem i współautorem wielu specjalistycznych publikacji naukowych poświęconych zagadnieniom zarządzania sieciami komputerowymi w jednostkach obrony narodowej oraz książek dla studentów informatyki i elektroniki poświęconych architekturze komputerów i zagadnieniom inżynierii oprogramowania.
Dr inż. Marian Gniłka na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak:
- Architektura komputerów
- Zarządzanie sieciami informacyjnymi
- Zastosowanie komputerów
- Sieci teleinformatyczne
- Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

Laboratoria specjalistyczne

Dla prowadzenia zajęć na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA stworzono 5 laboratoriów specjalistycznych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową.

W każdym laboratorium zorganizowano 6 stanowisk pomiarowych, umożliwiających prowadzenie zajęć praktycznych w grupach 12-to osobowych. Wszystkie stanowiska laboratoryjne odbywają się w pomieszczeniach umożliwiających połączenie z Internetem.

I. LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI
W laboratorium PODSTAW ELEKTRONIKI odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:
- Obwody i sygnały
- Elementy elektroniczne
- Metrologia
- Analogowe układy elektroniczne

Wyposażenie laboratorium stanowią:
- zestawy edukacyjne KL-210 z kompletem modułów pomiarowych z podstaw elektrotechniki i układów analogowych
- dwukanałowe oscyloskopy cyfrowe DS5022M
- zasilacze laboratoryjne DF1731SB3A
- zestawy laboratoryjne zasilacz + generator funkcyjny + częstotliwościomierz + multimetr DF6911
- mierniki analogowe HC5050E
- multimetry cyfrowe HM5510
- dekady rezystorowe, indukcyjne i pojemnościowe

lab1

II. LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ
W laboratorium TECHNIKI CYFROWEJ odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:
- Technika cyfrowe
- Technika mikroprocesorowa
- Przetwarzanie sygnałów

Wyposażenie laboratorium stanowią:
- zestawy edukacyjne KL-300
- płyty uruchomieniowe mikroprocesorów ATMEL 51
- dwukanałowe oscyloskopy cyfrowe DS1022CD z wielokanałową rejestracją sygnałów cyfrowych
- zasilacze laboratoryjne
- zestawy komputerowe z oprogramowaniem uruchomieniowym zestawu mikroprocesorowego

lab2

III. LABORATORIUM TELEKOMUNIKACJI
W laboratorium odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:
- Systemy i sieci telekomunikacyjne
- Wybrane zagadnienie teletransmisyjne
- Zaawansowane techniki transmisyjne

Wyposażenie laboratorium stanowią:
- zestawy edukacyjne KL-900A z kompletem modułów pomiarowych z telekomunikacji i teletransmisji
- dwukanałowe oscyloskopy cyfrowe DS1050E
- generatory funkcyjne DF6911
- multimetry cyfrowe PC510
- mostek RLC MIC4070D

lab3

IV. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI
W laboratorium odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotów:
- Optoelektronika
- Sieci światłowodowe

Wyposażenie laboratorium stanowią:
- zestawy edukacyjne KL-900D z kompletem modułów pomiarowych z optoelektroniki i techniki światłowodowej
- dwukanałowe oscyloskopy cyfrowe DS1050E
- zasilacze laboratoryjne DF1731SB3A
- generatory funkcyjne DF6911
- multimetry cyfrowe PC5000

lab4

V. LABORATORIUM FIZYKI
W laboratorium odbywają się zajęcia laboratoryjne z fizyki.

Wyposażenie laboratorium stanowią:
- zestaw edukacyjny do badania zjawisk falowych
- zestaw edukacyjny do badania zjawisk optycznych
- zestaw edukacyjny do badania podstawowych praw elektromagnetyzmu

lab5

lab6

stopka