Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział ZWEDiTMDziennikarstwo i komunikacja społeczna

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA otrzymuje tytuł zawodowy LICENCJATA.

Po zakończeniu kształcenia absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie zawodu dziennikarza lub pracownika instytucji publicznych i prywatnych działów związanych z komunikacją społeczną takich jak: public relations, reklama, marketing, promocja i lobbing.

Zdobyta w trakcie studiów wiedza z zakresu historii Polski i świata, filozofii, etyki, prawa, nauk społecznych umożliwi absolwentowi rozumienie znaczenia mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa i da podstawy do formułowania obiektywnych ocen i opinii.

Znajomość warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego, umiejętność gromadzenia i analizy informacji, znajomość problemów własnego regionu pozwoli absolwentowi na zdobycie zatrudnienia w regionalnych i ponadregionalnych środkach masowego przekazu na stanowiskach redaktorów, edytorów i producentów.

Treści programowe z zakresu Public Relations, teorii komunikowania społecznego czy aksjologii kampanii społecznych umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w agencjach reklamowych, Public Relations i promocyjnych, placówkach upowszechniania informacji i kultury, a także wszelkiego rodzaju instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami. Absolwenci mogą zakładać własne firmy doradcze i szkoleniowe, eliminujące konflikty interpersonalne i organizujące komunikację wewnątrz i na zewnątrz firm i urzędów. Zdobyta na studiach wiedza pozwoli również absolwentom na organizowanie własnych wydawnictw internetowych, serwisów informacyjnych czy portali społecznościowych, a także projektowanie i organizowanie kampanii marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem cyfrowych środków komunikowania.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez kadrę naukowo - dydaktyczną złożoną głównie z pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wszyscy nauczyciele akademiccy posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą, oraz wykazują się dużym dorobkiem naukowym i artystycznym.

Dziennikarstwo I Komunikacja Społeczna

budynek weditm

Kierunek studiów pod nazwą DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia zaczął funkcjonować w PWSZ w Ciechanowie od roku akademickiego 2011/2012 na Zamiejscowym Wydziale Humanistyczno - Technicznym w Mławie obecnie Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych.

Uruchomienie kierunku kształcenia DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA było podyktowane potrzebami, które należy rozpatrywać wielowymiarowo.

W WYMIARZE OGÓLNYM, odnoszącym się do życia całych społeczeństw, trudno wyobrazić sobie współczesny świat i współczesnego człowieka bez uwzględnienia roli i znaczenia mass mediów. Zmiana modelu funkcjonowania społeczeństw i przekształcanie go na model określany mianem społeczeństwa informacyjnego nie byłaby możliwa bez udziału środków masowego przekazu. Gwałtowny rozwój cywilizacyjny spowodował niespotykane w przeszłości zbliżenie narodów wyznających różne systemy wartości, wyznających różne religie, posiadających różne sposoby rozwiązywania kwestii społecznych, o różnym statusie materialnym i poziomie wykształcenia. Media opisują nam a zarazem kształtują opinie o zjawiskach występującym w skali globalnej, wpływając na nasze postawy wobec tych zjawisk. W ten sposób potrafią wpływać na losy jednostek i całych państw, zbudować lub zniszczyć karierę, wpływać na rozwój lub upadek instytucji gospodarczej. Z drugiej strony dziennikarze dostarczają nam rozrywki, kształtują nasze gusta estetyczne i poglądy na zjawiska kulturowe, pobudzają nasze zainteresowania i wpływają na naszą aktywność społeczną.
Wobec takiego wciąż wzrastającego znaczenia środków masowego przekazu, pretendujących do odgrywania roli czwartej władzy, istnieje naturalna potrzeba powstania środowiska zawodowego, profesjonalnie przygotowanego do wykonywania zawodu dziennikarza w warunkach demokratycznego społeczeństwa informacyjnego.
Współczesny dziennikarz musi być zorientowany we współczesnych horyzontach ideologii, kultury, psychologii i ekonomii. Zdobyte wykształcenie i rozwój własny winno pozwolić na rozumienie wagi postrzegania zjawisk przez pryzmat historii i sztuki. Musi formułować opinie i oceny w sposób rzetelny a jednocześnie interesujący dla odbiorców informacji, z poszanowaniem uwarunkowań kulturowych i obyczajowych. Zarazem musi potrafić dopasowywać i rozszerzać swój warsztat do obowiązujących tendencji rozwojowych mediów publicznych, w coraz to większym stopniu opartych na przekazie elektronicznym, wykorzystującym możliwości współczesnej technologii elektronowej i teleinformatyki.

Dalszy rozwój cywilizacyjny krajów Unii Europejskiej, w tym także Polski, podniesienie standardów życia ludzi wymagać będą ciągłego dopływu nowej, dobrze wykształconej i wysoko kwalifikowanej kadry pracowników mediów publicznych, zdolnej do zrozumienia zjawisk społecznych, przygotowanej i otwartej na osiągnięcia współczesnej nauki i techniki, zdolnej do obiektywnego opisu rzeczywistości.

W WYMIARZE LOKALNYM - uruchomienie kształcenia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA jest zgodne z oczekiwaniami lokalnych społeczności z terenu północnego Mazowsza i terenów południowej Warmii i Mazur. Uruchomiony kierunek pozwala na pozyskiwanie dobrze wykształconej i wysoko wykwalifikowanej kadry, która będzie w profesjonalny sposób promować działania różnych instytucji publicznych i prywatnych, kształtować ich wizerunek w nowoczesny, znajdujący szeroki odbiór sposób, wykorzystując do tego celu nowoczesne formy przekazu. Absolwenci staną się też zapleczem dla lokalnych środków masowego przekazu - lokalnej prasy, radia i telewizji. Dla lokalnej społeczności rozwój istniejącego w Mławie ośrodka akademickiego ma także pozytywny wpływ na takie dziedziny życia jak kultura, oświata i wychowanie. Przejawem takiego rozwoju są organizowane wspólnie imprezy kulturalne, spotkania z przedstawicielami świata nauki, polityki i biznesu czy organizowane seminaria, konferencje naukowe i wykłady otwarte.

W WYMIARZE INDYWIDUALNYM - studiowanie na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA pozwala humanistom na rozwijanie swych pasji i zainteresowań, spełnienie ambicji i kontynuowanie nauki w tak atrakcyjnej i dającej szerokie perspektywy rozwoju dziedzinie.

Organizacja kształcenia

Studia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwóch specjalnościach: MEDIA ELEKTRONICZNE i FOTOGRAFIA PRASOWA.

Czas trwania studiów w obu systemach kształcenia wynosi 3 lata (6 semestrów po 15 tygodni nauki w semestrze). Po 3 latach nauki absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i może kontynuować kształcenie na uzupełniających studiach magisterskich.

Program studiów I stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA zakłada połączenie wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych ze specjalistycznymi kompetencjami zawodowymi.

Przedmioty objęte programem nauczania podzielone są na cztery grupy:

  • przedmiotów ogólnych
  • przedmiotów podstawowych
  • przedmiotów kierunkowych
  • przedmiotów specjalistycznych

Wśród przedmiotów ogólnych są m. in. technologie informacyjne, język obcy, wychowanie fizyczne oraz ochrony własności intelektualnej.
Grupa przedmiotów podstawowych obejmuje podstawy wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, historii Polski XX w., filozofii, socjologii, współczesnych systemów politycznych oraz nauki o komunikowaniu.
Ich celem jest dostarczenie studiującym naukowych podstaw umożliwiających zrozumienie procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Blok przedmiotów kierunkowych zawiera wykłady i ćwiczenia, które pozwalają posiąść wiedzę o roli środków masowego przekazu i cechach procesu komunikowania społecznego. Pośród tych zajęć znajdują się podstawy warsztatu dziennikarskiego, socjotechnika, podstawy marketingu, kultura języka, retoryka i erystyka a także Public Relations i etyka dziennikarska. Student poznaje gatunki dziennikarskie, systemy medialne w Polsce i na świecie, historię rozwoju prasy, radia i telewizji, zasady tworzenia serwisów informacyjnych, funkcjonowania mediów lokalnych, specyfikę dziennikarstwa internetowego oraz techniki manipulacji medialnej.
Duża grupa przedmiotów takich jak kultura języka polskiego, etykieta językowa, język współczesnej wypowiedzi dziennikarskiej czy stylistyka wypowiedzi pisemnej odnosi się do zapoznania studentów z zasadami poprawnej polszczyzny.
Zajęcia praktyczne obejmują przygotowanie audycji radiowych i telewizyjnych, projektowanie kampanii reklamowych i promocyjnych i tworzenie multimedialnych publikacji internetowych. Grupa przedmiotów specjalnościowych jest ściśle związana z wybraną specjalnością kształcenia: MEDIA ELEKTRONICZNE lub FOTOGRAFIA PRASOWA.

Zajęcia objęte programem nauczania prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć projektowych i seminariów. W trakcie studiów studenci są zobowiązani do odbycia 6-cio tygodniowej praktyki zawodowej, podzielonej na dwie 3-tygodniowe części przypadające po zakończeniu 2-go i 4-go semestru nauki.

Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu licencjata wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów, odbycia praktyki zawodowej, przygotowania pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.

Aula wykładowaAula Wykładowa

Gabinet z lustrem weneckimGabinet z lustrem weneckim

Program studiów

Szczegółowy program studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA znajduje się w poniższym dokumencie (PDF).

pdfProgram studiów stacjonarnych I stopnia

stopka