Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział WIEIS

Projekty UE

Koło Naukowe

Koło Naukowe Przyszłych Inżynierów już od kilku lat prężnie działa i rozwija się przy Zakładzie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Ekonomii w PWSZ w Ciechanowie. Koło Naukowe prowadzi działalność naukowo-badawczą, szerząc tym samym inicjatywę promowania inżynierii środowiska, jako dziedziny istotnie wspomagającej rozwój równowagi zachowań środowiska przyrodniczego. Koło Naukowe powstało z inicjatywy mgr Marty Leszczyńskiej – wykładowcy w Zakładzie Inżynierii Środowiska oraz Adriana Brzozowskiego – studenta kierunku Inżynieria Środowiska. Misją Koła Naukowego jest: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie technologii wspomagających rozwiązywanie problemów technologicznych oraz organizacyjnych związanych z zasobami środowiska.
Cele szczegółowe to:
1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów oraz współpracy z lokalnymi firmami,
2. Prowadzenie w ramach i pod patronatem Uczelni prac naukowo-badawczych,
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu studenta,
4. Promowanie Uczelni,
5. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.
Studenci w ramach działalności Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów wykorzystują zdobytą podczas studiów wiedzę oraz poszerzają własne zainteresowania. Wraz z opiekunem Koła Naukowego angażują się w tworzenie oraz przeprowadzanie kursów rozwijających i poszerzających zainteresowania z tworzenia stron internetowych na platformach WordPress i Joomla oraz tworzenia dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania w programie AutoCad. Kursy prowadzone przez studentów Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów cieszą się dużym zainteresowanie wśród studentów oraz pracowników PWSZ. Szkolenia odbywają się we współpracy z biurem karier "Partner", w ramach zadania "Lepsze przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ do wejścia na rynek pracy". Członkowie Kola Naukowego Przyszłych Inżynierów są inicjatorami wydarzenia "Dzień Inżyniera", mającego na celu promowanie zawodu inżyniera oraz szerzenie świadomości na temat inżynierii środowiska. Sympozjum z okazji dnia inżyniera ma charakter cykliczny, pokrywa się z ogólnoświatowym dniem inżyniera. W ramach sympozjum studenci mają możliwość przedstawienia i dzielenia się swoją wiedzą oraz umiejętnościami dotyczącymi unieszkodliwiania ścieków i odpadów, melioracji, zaopatrzenia w wodę, ogrzewnictwa i klimatyzacji, ochrony powietrza, monitoringu i ochrony środowiska, gazownictwa, chłodnictwa i energetyki. Studenci Koła Naukowego Przyszłych Inżynierów swoje dokonania prezentują również podczas konferencji ogólnokrajowych, a wyniki ich prac publikowane są w monografiach naukowych. Studenci uczestniczą również w wyjazdach do okolicznych firm. Wizyty w lokalnych i sąsiadujących firmach są cennym doświadczeniem poszerzającym wiedzę studentów, wpływając tym samym na rozwijanie kompetencji oraz kształcenie nowych umiejętności, istotnych dla przyszłego pracodawcy.
Praca, pasja i zaangażowanie studentów w ramach koła naukowego znajduje swoje odzwierciedlenie w samozadowoleniu oraz comiesięcznym stypendium naukowym, przyznawanym za osiągnięcia naukowe.

Wiesław Szadkowski

Wiesław Szadkowski doktor inżynier, specjalista w zakresie Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz Inżynierii Środowiska. Studiował w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień inż. mechanika (1973) oraz mgra inż. mechanika (1976). Po studiach pracował w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa. W 1977 roku podjął pracę na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł dr nauk technicznych (1988).
W 1993 roku pracował w Iranie w firmie "JGC Corporation Japan" przy budowie rafinerii w Araku (Quality Control -"Sulphur Recovery Unit").
W 1997 roku odbył szkolenie "Energy Management and Auditing – Energy Efficiency in Small and Medium Industries in Poland" – Stockholm, której organizatorem były: AF-Energikonsult Stockholm AB i Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Od 2001 roku Audytor Energetyczny KAPE nr 0129. W latach 1999- 2012 pracował jako ekspert w Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Adiunkt w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego na Wydziale Zarządzania (1997– 2013).
W 2009 roku uzyskał uprawnienia nr SP/WIŚ/7510.2008/81 do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Współautor prac badawczych i wdrożeniowych prowadzonych w Politechnice.
Obszar działalności naukowej i zawodowej: urządzenia mechaniczne: pompy, wentylatory, sprężarki, naczynia ciśnieniowe, modernizacje napędów, urządzenia do filtracji wody sieciowej, konstrukcje kotłów i wymienników ciepła, węzły ciepłownicze, instalacje c.o. i c.w.u., auditing energetyczny dla budownictwa, przemysłu, źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych, produkcja ciepła i energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych, odnawialne źródła energii, planowanie energetyczne na szczeblu gmin, analizy techniczno – ekonomiczne, projekty modernizacyjne w dziedzinie racjonalnego użytkowania i produkowania ciepła.
Autor artykułów: "Określenie opłacalności modernizacji pomp, napędów i układów regulacyjnych" - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 43/10 (2012): "Wpływ niewłaściwego doboru pomp na koszty ich eksploatacji" - Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, nr 42/10 (2011).
Autor wielu audytów energetycznych, opracowań i ekspertyz.
Jest współautorem 1 patentu i 2 wzorów użytkowych.
Uzyskał następujące nagrody:
* Nagroda Rektora PW - za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1985 (Nagroda Zespołowa)
* Nagroda Rektora PW - za osiągnięcia w dziedzinie naukowej, 1988 (Nagroda Indywidualna)
* Nagroda Rektora PW - za osiągnięcia naukowe, 1991 (Nagroda Zespołowa)
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi 68-2003-166 (2003) oraz złotym medalem za wieloletnią służbę (2011).

Małgorzata Świtkowska

Małgorzata Świtkowska Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) na kierunku biologia (1981-1986), posiadająca specjalizację II stopnia w dziedzinie cytomorfologii medycznej (2008 rok) - Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest członkiem Miłośników Towarzystwa Immunohistochemii (od 2001 roku) oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (od 2003). Uczestniczka wielu kursów doszkalających m.in.: kurs z dziedziny cytologii ginekologicznej, kursy cytologii raka płuc, intensywny kurs doskonalący dla cytomorfologów medycznych - diagnostów laboratoryjnych w zakresie cytologii złuszczeniowej. Posiada liczne certyfikaty m.in.: Certyfikat - Metoda podwójnego barwienia w Immunohistochemii, standaryzacja badań w patologii, Certyfikat Polskiej Szkoły Cytologii Klinicznej PAM z Cytologii Exfoliatywnej, Certyfikat uczestnictwa w IV Sympozjum "Kardiologia Interdyscyplinarnie", Certyfikat ukończenia seminarium "Praktyczne problemy zamówień publicznych", Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości, Akredytacja - Standardy Akredytacyjne, Certyfikat - Diagnostyka Laboratoryjna Wybranych Inwazji Pasożytniczych. W 2012 roku wyróżniona odznaczeniem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz. Od 1986 roku zawodowo związana ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie. Obecnie pełni funkcję zastępcy Kierownika Zakładu Patomorfologii. Od 2008 roku - starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Od 2014 roku jest słuchaczem III roku studiów doktoranckich na Wydziale Przyrodniczym.

Krystyna Niesiobędzka

Krystyna Niesiobędzka, Adiunkt Politechniki Warszawskiej, specjalistka w zakresie chemii i ochrony środowiska. Ukończyła XXVI LO w Warszawie, a następnie Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra chemii podstawowej i stosowanej. Od 1989 roku jest zatrudniona w Politechnice Warszawskiej jako nauczyciel akademicki, zajmując kolejno stanowiska: asystenta (1989-1997), adiunkta (od 1997). W roku 1996 odbyła staż naukowy w Belgii (Université Libre de Bruxelles, Université Catholique de Louvain, Research Center SCK-CEN, Mol). Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska uzyskała w 1997 roku. W latach 1998-2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Ochrony Środowiska WSH w Pułtusku (obecna AH). W ramach pracy dydaktycznej wypromowała kilkunastu magistrów i kilkudziesięciu inżynierów. Brała udział w licznych projektach i grantach badawczych (m in.: "Europejski Fundusz Społeczny – Kapitał Ludzki" w 2012 r., "The FP5 European Project Sewing w latach 2001–2004, "Inwentaryzacja zrzutu substancji niebezpiecznych do wód i kanalizacji w świetle dyrektywy 76/464/EWG i jej 7 dyrektyw córek" w latach 2003-2004). Uczestniczyła w kilkudziesięciu konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych). Jest autorką wielu publikacji, w tym skryptu dla studentów "Zagrożenia Radiologiczne" opublikowanego przez WSH w Pułtusku. Wykonała szereg ekspertyz i opracowań na rzecz przemysłu i gospodarki komunalnej. Za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej została wyróżniona Nagrodą Zespołową II stopnia przez Rektora PW (1997) oraz odznaczona Medalem Okolicznościowym z okazji 5-lecia PWSZ w Ciechanowie (2006). Od 1996 roku jest członkiem międzynarodowej organizacji - International Union of Radioecology w Brukseli oraz Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych w Warszawie. Od kilku lat współpracuje z redakcjami czasopism zagranicznych (Editorial Team): Environment and Natural Resources Research, Environment and Pollution, Journal of Advances in Environmental Sciences. Zrecenzowała kilkanaście artykułów anglojęzycznych do czasopism międzynarodowych. Jest w interaktywnej bazie "Znane ekspertki". Odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. 

Wykaz ważniejszych publikacji:

 • Niesiobędzka K.: Mobile forms and migration ability of Cu, Pb and Zn in forestry system in Poland. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, 2016, 75(2):122
 • Niesiobędzka K.: Transfer of Copper, Lead and Zinc in Soil–Grass Ecosystem in Aspect of Soils Properties, in Polan., BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2012, 88(4):627-633
 • Niesiobędzka K., Krajewska E.: Investigation of influence of landfill site onto select elements of natural environment. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA, 15 (2), 2010:179-185
 • Krajewska E., Niesiobędzka K.: Leaching of heavy metals from street dust to aqueous phase under simulated condition of surface runoff. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA, 2010, 15 (2):186-191
 • Niesiobędzka K., Krajewska E.: The influence of exchangeable potassium and 40K on migration of radiocaesium 137Cs from soil solution to plant (2009) ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES, 2009, 40:262-269
 • Krajewska E., Niesiobędzka K.: The influence of surface flow salinity on elution of heavy metals from street dust to aqueous phase). ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES, 2009, 40, 137-143
 • Niesiobędzka K.: Heavy metals in plant and soils exposed to anthropogenic impact. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. S = CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA. S, 2005, ,12:529-537

Marta Leszczyńska

Marta Leszczyńska w 2008 ukończyła studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Praca magisterska dotyczyła tematu: "Ciągi dokładne wteorii ciągłych operatorów liniowych wprzestrzeniach unormowanych". Od 2008 roku zatrudniona jest wPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej wCiechanowie, gdzie prowadziła iprowadzi zajęcia z: matematyki, informatyki, technologii informacyjnych, aplikacji WWW, aplikacji Microsoft.NET, podstaw programowania, podstaw optymalizacji, prognozowania isymulacji, marketingu. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku wykładowcy. Posiada doświadczenie, jako trener – szkoleniowiec wzakresie ECDL WebStarter oraz ECDL Base. Jest opiekunem koła naukowego, działającego przy Zakładzie Inżynierii Środowiska. Pełni rolę Wydziałowego Koordynatora do współpracy zBiurem Karier "PARTNER". Przewodniczy Uczelnianej Komisji Stypendialnej. Prowadzi działalność gospodarczą, świadczącą cykle szkoleń z informatyki imatematyki. Jej zainteresowania dotyczą nowoczesnych technologii informatycznych, systemów ekspertowych oraz symulacji multi-agentowych. Publikacje zostatnich lat związane zpracą zawodową oraz zainteresowaniami:

 • M. Leszczyńska, "Wybrane zagadnienia zastosowania systemów ekspertowych w rozwoju gospodarczym",[w:] "Materiały naukowe z IV konferencji projektu PITWIN", Kielce 2012, ISBN 978-83-89274-70-0
 • M. Leszczyńska, "Wpływ technologii na wzrost gospodarczy i rozwój społecznych aspektów gospodarki rynkowej", [w:] "Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców", Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań, 2012, ISBN 978-83-61449-48-5
 • M. Leszczyńska, "Wpływ rozwoju technologii informatycznych na postęp w dziedzinie medycyny", [w:] "Materiały naukowe z II sympozjum "Informatyka w medycynie", Ciechanów, 2012, ISBN 978-83-920240-7-1
 • M. Leszczyńska, "Analiza kształtowania się procesów edukacyjnych w XXI wieku", [w:] "Ekonomia, informatyka i technika w dobie XXI wieku", Ciechanów, 2014, ISBN 978-83-936260-6-9
 • M. Leszczyńska, "Wpływ postępu technologicznego na kształtowanie się procesów edukacyjnych w Polsce", [w:] "Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych, informatycznych i technicznych", Ciechanów, 2015

Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą wykorzystania analizy częstotliwościowej do badania dynamiki gazociągów.

stopka