Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział ZWEDiTMBezpieczeństwo wewnętrzne

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

Przedmioty

PRZEDMIOTY NA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego:

 • Język angielski
 • Technologia informacyjna
 • Wychowanie fizyczne
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy socjologii i metodyki badań społecznych
 • Psychologia ogólna i społeczna
 • Podstawy organizacji zarządzania
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Historia bezpieczeństwa i wojskowości

Przedmioty kierunkowe:

 • Kryminologia
 • Kryminalistyka
 • Podstawy prawa karnego
 • Zwalczanie przestępczości
 • Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Terroryzm i jego zwalczanie
 • Warsztaty pierwszej pomocy medycznej
 • Zajęcia terenowe
 • Warsztaty technik interwencji i samoobrony

Przedmioty specjalnościowe:

 • Ratownictwo medyczne w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Prognozowanie i rozpoznawanie stanów zagrożenia
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Techniczne systemy monitoringu i ochrony obiektów
 • Warsztaty negocjacji i mediacji
 • Warsztaty postępowania w stanach zagrożenia
 • Przestępczość internetowa
 • Bezpieczeństwo komputerów i sieci
 • Gospodarka elektroniczna i jej bezpieczeństwo
 • Techniczne urządzenia gromadzenia i ochrony informacji

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są w dwóch trybach: studiów stacjonarnych (zajęcia prowadzone od poniedziałku do piątku) i niestacjonarnych (zajęcia prowadzone w formie zjazdów w soboty i niedziele) i trwają 3 lata, a po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne polecane są tym osobom, które swoje zainteresowania zawodowe wiążą z szeroko rozumianą sferą bezpieczeństwa publicznego, obejmującą zarówno służby mundurowe, instytucje rządowe i samorządowe, jak i podmioty gospodarcze i finansowe.

Studia mają charakter praktyczny, co znaczy, że największą wagę przywiązuje się do nabycia przez studenta umiejętności koniecznych do wykonywania zadań stawianych w miejscu przyszłego zatrudnienia. Stąd w programie studiów przewaga zajęć o charakterze projektowym, warsztatowym i laboratoryjnym, odbywanych zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią – w jednostkach policji, straży pożarnej, agencjach ochrony, komórkach ochrony danych i centrach zarządzania kryzysowego. Są one prowadzone przez praktyków – byłych i czynnych pracowników policji, staży ogniowej, kryminologów, pracowników agencji detektywistycznych i agencji ochrony oraz osób związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego urzędów i jednostek gospodarczych.
Duże znaczenie mają zajęcia związane z aktywnością fizyczną studentów. Stąd w programie studiów oprócz zajęć ogólnorozwojowych z wychowania fizycznego, przewidziano zajęcia z technik interwencji, sztuk walki, strzelectwa czy marszów terenowych na orientację.

W trakcie studiów studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, przygotowujących ich do wykonywania zawodu – szkolenia podstawowego pracowników policji, szkolenia członka ochotniczej straży pożarnej, szkolenia pracownika ochrony, szkolenia detektywa i szkolenia umiejętności administracji sieciami komputerowymi w Akademii CISCO.
Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdą zatrudnienie w jednostkach mundurowych rządowych i samorządowych, takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna i straż miejska, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i społeczności lokalnych oraz jednostkach administracyjnych realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony obywateli. Specjaliści od bezpieczeństwa informacyjnego znajdą zatrudnienie we wszelkiego typu instytucjach publicznych i prywatnych oraz jednostkach gospodarczych, które ustawowo zobowiązane są do realizacji tych zadań. Oba kierunki kształcenia są zgodne z założonymi kierunkami rozwoju społecznego, a zarazem są dopasowane do specyfiki lokalnego rynku pracy.

Specjalności

Na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Dla studentów, którzy w przyszłości będą chcieli podjąć pracę w służbach mundurowych lub jednostkach rządowych i samorządowych związanych z bezpieczeństwem publicznym została przygotowana specjalność zarządzanie kryzysowe. W jej ramach poznają zadania stawiane jednostkom rządowym i samorządowym wszystkich szczebli w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacji pomocy w stanach zagrożenia i katastrof, systemów monitorowania i oceny bezpieczeństwa. W ramach zajęć praktycznych studenci poznają strukturę jednostek mundurowych, podstawowe zasady działania w stanach zagrożenia oraz ich współdziałania.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Specjalność bezpieczeństwo informacyjne przeznaczona jest dla studentów, którzy pragną w przyszłości podjąć pracę w jednostkach związanych z bezpieczeństwem i ochroną informacji, ochroną danych osobowych, zabezpieczeniami systemów transmisyjnych i ochroną obrotu gospodarczego. Na zajęciach studenci poznają podstawy funkcjonowania systemów informacyjnych, sieci komputerowych, rodzaje zagrożeń i metody zabezpieczeń. Zajęcia praktyczne studenci odbywać będą w instytucjach, urzędach i jednostkach gospodarczych, w których problematyka bezpieczeństwa informacji ogrywa podstawową rolę.

stopka