Jesteś tutaj: HomeProjekty UEWydział WOZiNHPraca socjalna

button 2

tekst alternatywny

Projekty UE

MISJA KIERUNKU

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych   funkcjonuje jako partnerska wspólnota studentów, nauczycieli i innych pracowników. Prowadząc studia w zakresie pracy socjalnej kierujemy się profesjonalizmem i odpowiedzialnością, efektywnie łącząc w procesie dydaktycznym teorię z praktyką. Uważamy, że nasi absolwenci powinni reprezentować wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym jak i etycznym, traktując zawód pracownika socjalnego jako powołanie w służbie potrzebującym.
Wierzymy, iż człowiek jest zasadniczo dobry. Wyrażamy nadzieję, iż można zbudować jedność   w różnorodności opartej na szacunku wobec ludzi
bez względu na ich odmienności. Ufamy, iż w oparciu o te kardynalne cnoty osiągniemy zamierzone cele.

Naszymi celami są:

  • sprawne i skuteczne organizowanie kształcenia studentów w celu uzyskania dyplomu licencjata;
  • wypracowanie atmosfery entuzjazmu dla kształtowania rozwoju ogólnego, profesjonalnego i naukowego każdego członka społeczności Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych – Kierunku Praca Socjalna;
  • dążenie do rozwoju badań naukowych w zakresie polityki społecznej, w tym pracy socjalnej;
  • wyposażenie studentów w kompetencje zawodowe zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji
  • przygotowanie studentów do pełnienia ról zawodowych dostosowanych do zmieniających się potrzeb rynku pracy;
  • pozostawanie w świadomości naszych absolwentów jako nieustającej Alma Mater.

Wyrażamy :

  • entuzjazm dla idei humanizmu w pracy socjalnej i kształtowania troski o człowieka w każdym miejscu i w każdym czasie;
  • chęć wprowadzania innowacji dla doskonalenia naszego procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  • wolę pracy zespołowej zarówno w codziennej działalności dydaktycznej jak i w badaniach naukowych;
  • wolę współpracy z przyszłymi pracodawcami w zakresie ewaluacji procesu kształcenia oraz identyfikowania kwalifikacji i wiedzy absolwentów kierunku pielęgniarstwa, oczekiwanej na rynku pracy.

WIZJA KIERUNKU

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych w obszarze kształcenia przyszłych pracowników socjalnych dostrzega potrzeby środowiska lokalnego, regionu i kraju. Ponadto uwzględniane zostają potrzeby rynku pracy oraz otoczenia społecznego. Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi pozwala na konstruowanie programu kształcenia uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki pracownika socjalnego. Współpraca z jednostkami pomocy społecznej w poczuciu odpowiedzialności za wykonywanie zadań wobec podmiotu pracy, kierując się poszanowaniem praw człowieka i jego wartości oraz zasadami kultury relacji międzyludzkich, umożliwia studentom zdobywanie pożądanych kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich na oferowanych stanowiskach pracy.

Absolwenci kierunku praca socjalna otrzymują dyplom licencjata   uznawany w kraju i Unii Europejskiej, który potwierdza zdobyte kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Zdobyte kwalifikacje potwierdzone dyplomem są spójne z sylwetką zawodową absolwenta i umożliwiają podejmowanie pracy na stanowiskach oferowanych w zakładach pomocy społecznej i   pracy socjalnej różnego typu. Wydział doskonali w zakresie pracy socjalnej wszystkie obszary działalności na rzecz studentów,   pracowników dydaktycznych, administracji i bazy materialnej. Wydział zapewnia studentom i pracownikom   dydaktycznym warunki umożliwiające rozwój zawodowy oraz mobilność krajową i zagraniczną.

Plan studiów - praca socjalna

Plan studiów I stopnia  - profil praktyczny    w 3 letnim cyklu kształcenia w systemie stacjonarnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie

stopka