Komisja Wyborcza

Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest organem przeprowadzającym i nadzorującym wybory m.in. do organów Samorządu Studentów.

Do wyłącznych kompetencji Komisji Wyborczej należy:

  1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu.
  2. Uchwalanie kalendarza wyborów na rok akademicki.
  3. Przeprowadzanie wyborów elektorów studenckich, senatorów i członków Rad Wydziału.
  4. Ustalanie wzorów formularzy i druków wyborczych.

Do kompetencji Komisji Wyborczej należy:

  1. Opiniowanie przepisów Ordynacji na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wyborami.
  3. Ustalanie szczegółowych zasad przeprowadzania wyborów.
  4. Wykonywanie innych zadań określonych w Ordynacji.

Przewodniczący Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
Piotr Kowalski