You are here: HomeKwartalnik Naukowy "Studia Mazowieckie"Procedura recenzowania

Wydawnictwo

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  1. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów, za wyjątkiem opracowań zamawianych przez Redakcję.
  2. Artykuły są oceniane przez niezależnych recenzentów z naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Recenzenci nie mogą wchodzić w skład rady naukowej i zespołu redakcyjnego czasopisma.
  3. Lista recenzentów jest publikowana corocznie na stronie internetowej periodyku. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane.
  4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i anonimowości, w sposób uniemożliwiający ich identyfikację (double-blind rewiew proces).
  5. Recenzje sporządzane są na formularzu recenzyjnym zamieszczonym na stronie internetowej czasopisma.
  6. Pisemne recenzje mają charakter opiniodawczy. Ostateczną decyzję o opublikowaniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma.
  7. Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce przedstawionymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

FORMULARZ RECENZJI

stopka