You are here: HomeStypendium Ministra

UWAGA STUDENCI !!!!!

STUDENT SKŁADAJĄCY WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM REKTORA, STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ O ZAPOMOGĘ ZOBOWIĄZANY JEST ZAREJESTROWAĆ WNIOSEK W WIRTUALNEJ UCZELNI, CO BĘDZIE MOŻLIWE OD DNIA  1 PAŹDZIERNIKA 2019 r.!!!!

 NASTĘPNIE NALEŻY WYDRUKOWAĆ WNIOSEK PO ZAREJESTROWANIU I UZUPEŁNIĆ WYMAGANYMI DANYMI - DOPIERO TAKI WNIOSEK MOŻNA ZŁOŻYĆ W POKOJU NR 18.

 NIEZAREJESTROWANE WNIOSKI NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

film
Film promocyjny

DLA STUDENTA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Stypendium Ministra

Procedury dotyczące postępowania związanego ze składaniem i przyjmowaniem wniosków studentów o stypendium MNiSW na rok akademicki 2019/2020 - terminy składania wniosków.

Informujemy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia studentów, na rok akademicki 2019/2020.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców przedstawia szczegółowe kryteria naboru wniosków o przyznanie stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów, przez które rozumie się osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe.  W tym roku obowiązuje nowy tryb przygotowania i przekazywania wniosków do ministra opisany w punkcie 3. 5. Informacji na temat stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zachęcamy do zapoznania się z ww. Rozporządzeniem MNiSW oraz Informacją na temat stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zał nr 2. Procedura obejmuje składanie wniosku w wersji elektronicznej do Rektora za pośrednictwem Dziekana Wydziału. Wniosek należy przygotować zgodnie z ww. Rozporządzeniem oraz Informacją i powinno to nastąpić w terminie do 10 października 2019 r.  Rektor Uczelni zaakceptowany wniosek o przyznanie stypendium dla studenta składa wraz z załącznikami w formie elektronicznej do MNiSW w terminie do 25 października 2019 r.

Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF).

UWAGA! Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.pdf”

Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 2. 3. Informacji…..). Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”. Szczegóły w „Informacji….”

Rodzaje znaczących osiągnięć studenta opisano w punkcie 2. 2. Informacji ….. .

Stypendium ministra na rok akademicki 2019/20 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w roku akademickim 2019/20 oraz wykazał się:

  • znacznymi osiągnięciami naukowymi,
  • lub artystycznymi związanymi ze studiami,
  • lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi,

uzyskanymi w okresie studiów od dnia:

  • rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
  • 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium dla studentów albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.).

Podstawa prawna przyznawania stypendium ministra dla studentów:

Wnioskodawcą stypendium do MNiSW jest wyłącznie Rektor.              
Student przygotowuje wniosek w formie elektronicznej według wzoru: Wniosek o stypendium (aktywny formularz). Wniosek składa się Rektorowi za pośrednictwem Dziekana Wydziału.

Dziekan Wydziału dokonuje potwierdzenia zasadności złożenia wniosku pod kątem spełniania wymogów określonych w Informacji na temat stypendiów za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020. Dziekan upoważnia studenta do przekazania wersji elektronicznej wniosku we właściwym pliku, załączników, oświadczeń oraz przekazuje w wersji elektronicznej wykaz wniosków z wydziału. Wniosku nie przekazuje się Ministrowi, który nie spełnia warunków formalnych (patrz pkt 2.1 oraz 4.2.1. Informacji…...) lub jeżeli nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

Procedowane będą jedynie wnioski, które spełniają wymagane kryteria.

Wnioski do pobrania: na stronie MNiSW w zakładce STUDENCI w rubryce Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, także w załączeniu.

stopka