You are here: HomeUczelniaWizja i Misja

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

SZKOLENIE BHP

 

Dla studentów pierwszego roku rozpoczynających naukę w roku akad. 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (od 01.10.2019 obowiązuje nowa nazwa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie) odbędzie się szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Terminarz szkoleń:

02.10.2019r.  godz. 900 dla studentów studiów stacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w Auli Głównej w budynku uczelni ul. Wojska Polskiego 51.

04.10.2019r.  godz. 1630 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Filia w Mławie, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych - szkolenie odbędzie się w Auli w budynku uczelni, Mława, ul. Warszawska 52.

05.10.2019r.  godz.  1600 dla studentów studiów niestacjonarnych z wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych oraz Wydziału Inżynierii i Ekonomii – szkolenie odbędzie się w sali wykładowej nr 102 w budynku uczelni ul. Narutowicza 9.

Obecność na szkoleniu obowiązkowa!

Misja i Wizja

Wizja Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie dynamicznie się rozwija, a poprzez swoją działalność oraz działalność swoich absolwentów przyczynia się do zmiany oblicza regionu na którym działa.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest Uczelnią odznaczającą się nowoczesnością, kreatywnością i otwartością, co zbiega się z priorytetami nakreślonymi przez europejski obszar szkolnictwa wyższego i nauki. Jest Uczelnią innowacyjną, nastawioną na kształcenie interdyscyplinarne i zindywidualizowane, ukierunkowane na studenta i jego potrzeby. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie wyposaża swoich absolwentów w wiedzę i umiejętności dające im szanse na satysfakcjonującą karierę zawodową, kształtującą postawy obywatelskie i prospołeczne, wychodzącą jednocześnie naprzeciw potrzebom lokalnego rynku pracy. Jest także Uczelnią, w której zespoły dydaktyków i praktyków gospodarczych podejmują i rozwiązują szereg problemów nie tylko dydaktycznych, ale także badawczych i gospodarczych, przyczyniając się tym samym do rozwoju nauki i gospodarki.

Pełne wdrożenie elastycznego systemu studiowania opartego na modelu ECTS znacznie zwiększyło szanse studentów na podejmowanie nauki w zagranicznych ośrodkach akademickich, a jednocześnie umożliwiło kształcenie studentów zagranicznych na naszej Uczelni.   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest Uczelnią służącą przede wszystkim społeczności lokalnej, dającą szansę na zdobycie wykształcenia młodzieży z miasta Ciechanowa  i okolic bez względu na jej status materialny. W ten to właśnie sposób oddziałuje znacząco na szeroko rozumiane otoczenie społeczno ? gospodarcze, w którym Uczelnia znajduje potwierdzenie istoty własnego istnienia, jego przedłużenie i utrwalenie działalności. Wychodząc naprzeciw wyszczególnionym przez Unię Europejską priorytetom oraz wskaźnikom ich pomiaru, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnej i rozległej bazy naukowej i dydaktycznej w najbliższej przyszłości Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie stanie się lokalnym ośrodkiem kształcenia ustawicznego poprzez organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych, skierowanych również dla dorosłych, wpływających na ich znaczną aktywizację.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie ma być postrzegana jako Uczelnia nowoczesna, elastycznie reagująca na zmieniające się potrzeby lokalnego rynku pracy, sprawnie współdziałająca z lokalnym otoczeniem (biznesowym, administracyjnym, edukacyjnym), wychodząca naprzeciw potrzebom edukacyjnym nie tylko młodzieży, ale także dorosłych. 

 

Misja Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie jest publiczną uczelnią wyższą, której misją jest działalność dydaktyczna młodzieży i dorosłych, skierowana głównie na potrzeby lokalnego otoczenia, bez względu na posiadany stan materialny beneficjentów. Swoją elastycznością reagowania odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska biznesu, administracji i edukacji. Przygotowuje także do wejścia na europejski rynek pracy wykwalifikowaną kadrę, odznaczającą się nie tylko wysokim poziomem wiedzy merytorycznej i zawodowej, ale również prezentującą proeuropejskie postawy obywatelskie i społeczne. Poprzez swoją działalność oraz działalność absolwentów, wdrożony system Krajowych Ram Kwalifikacji w coraz większym stopniu wpływa na zmianę oblicza regionu, stając się równorzędnym partnerem o znaczeniu ogólnoeuropejskim. 

stopka