Jesteś tutaj: HomeUczelniaZamówienia publicznePrzetargiREALIZACJA PROJEKTU pn. "CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PWSZ W CIECHANOWIE - przeprowadzenie szkoleń.

Od 25.02.2019 r. informacje o zamówieniach publicznych zamieszczane są na biuletynie informacji publicznej
PWSZ w Ciechanowie
pod adresem bip.pwszciechanow.edu.pl w zakładce Zamówienia publiczne

BEZPOŚREDNI ODNOŚNIK

REALIZACJA PROJEKTU pn. "CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ PWSZ W CIECHANOWIE - przeprowadzenie szkoleń.

Załącznik nr 10 - Umowa zawarta w ramach postępowania RŚZ.262.1.2018


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowania – przetarg nieograniczony – Nr RŚZ.262.1.2018 - korekta

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty do postępowania – przetarg nieograniczony – Nr RŚZ.262.1.2018


Protokół z otwarcia ofert z postępowania przetargowego


Nr sprawy: RŚZ.262.1.2018

Ciechanów, dnia 19.02.2018r.

Ogłaszający zauważył błędy i wnosi zmiany do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:


Rozdz. I. WPROWADZENIE
Do pkt. 5. Dodaje się dodatkowe Kody CPV:

79632000-3 - szkolenie pracowników;

80561000-4 - usługi, szkolenia w dziedzinie zdrowia

Rozdz. XX. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW: Wprowadza się Załącznik Nr 11 -  Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Załączniki: Nr 1/1; 1/2; 1/3/1; 1/3/2; 1/3/3; 1/3/4; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7 do SIWZ, po wprowadzeniu dodatkowego kryterium zatrudnienia osób niepełnosprawnych (ZN), przyjmują brzmienie: plik do pobrania


Ogłoszeniem 517044-N-2018 z dnia 2018-02-19 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w związku z realizacją projektu pn. ,,Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


ODPOWIEDZI NA PYTANIA


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w związku z realizacją projektu pn. „Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Ciechanowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

Do pobrania:
1. SIWZ.
2. Zał.1/1 do 1/7
3. Zał. 2 do 8/2
5. Zał. 8/3/1 do 10

Załączniki do pobrania w wersji edytowalnej - POBIERZ

stopka