You are here: HomeUdostępnianie zbiorówRegulamin korzystania ze zbiorów

Katalog WWW Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie

BIBLIOTEKA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
Biblioteki Uczelnianej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie jest jednostką ogólnouczelnianą, którą tworzy Czytelnia i Wypożyczalnia.

 2. Biblioteka Uczelniana udostępnia swoje zbiory na zasadach określonych w Regulaminie

 3. Biblioteka działa zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 poz. 642), Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.), Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz na podstawie regulacji szczegółowych zawartych w Statucie PWSZ w Ciechanowie.

§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą obsługi użytkowników w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zwanej dalej Biblioteką. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o PWSZ oznacza to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie.

§ 3

Biblioteka udostępnia zbiory poprzez:

 • udostępnianie na zewnątrz (wypożyczalnie),
 • udostępnianie prezencyjne (czytelnie),
 • wypożyczanie międzybiblioteczne.

§ 4

Prawo do korzystania z usług Biblioteki posiadają:

 • studenci PWSZ,
 • pracownicy PWSZ,
 • uczniowie Akademickiego Centrum Kształcenia,
 • słuchacze studiów podyplomowych.

§ 5

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się po zapoznaniu z Regulaminem Biblioteki, wpisaniu do komputerowego rejestru czytelników.

 2. Studenci I roku muszą odbyć zajęcia "Szkolenie biblioteczne" z wpisem do indeksu.

§ 6

Korzystanie z Biblioteki odbywa się na podstawie ważnej legitymacji studenckiej (studenci PWSZ), legitymacji uczniowskiej (uczniowie ACK), dowodu osobistego (pracownicy dydaktyczni i administracyjni PWSZ).

§ 7

 1. Studenci po zakończeniu lub przerwaniu studiów oraz pracownicy PWSZ przy rozwiązaniu stosunku służbowego z PWSZ rozliczają się z Biblioteką na podstawie karty obiegowej.

 2. Po uzyskaniu podpisu na karcie obiegowej dane użytkownika są usuwane z komputerowej bazy Biblioteki.

§ 8

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 9

Szczegółowe zasady udostępniania księgozbioru określają dalsze postanowienia.

§ 10

Przy zapisie do wypożyczalni obowiązuje okazanie ważnej legitymacji studenckiej ? studenci PWSZ, legitymacji uczniowskiej ? uczniowie ACK lub dowodu osobistego ? pracownicy PWSZ.

§ 11

 1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i przetwarzane wyłącznie do celów określonych w art. 4 Ustawy o bibliotekach oraz art. 88 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 2. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz obowiązek poinformowania o ich zmianie.

§ 12

Czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczenia:

 • do 10 woluminów łącznie - pracownicy dydaktyczni PWSZ,
 • do 6 woluminów łącznie - studenci PWSZ, pracownicy administracyjni PWSZ.

§ 13

Książki wypożycza się na okres:

 • 60 dni ? studenci PWSZ, pracownicy administracyjni PWSZ,
 • 90 dni - pracownicy dydaktyczni PWSZ,
 • 30 dni ? uczniowie ACK.

§ 14

 1. Książki zarezerwowane przez katalog on-line należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia rezerwacji.

 2. Książki zamówione (dotyczy książek wypożyczonych) należy odebrać w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną o dostępności książki.

 3. Po upływie powyższego terminu rezerwacja i zamówienie zostają anulowane.

 4. Realizacja rezerwacji dokonywana jest w ciągu 2 godzin od jej złożenia.

 5. Po zarejestrowaniu wypożyczeń i zwrotów czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta, zgłosić ewentualne uwagi.

 6. Po wyjściu z wypożyczalni zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

§ 15

 1. Biblioteka powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o zbliżającym się terminie zwrotu oraz o przetrzymaniu książki.

 2. Przed upływem terminu zwrotu istnieje możliwość prolongaty. Warunkiem dokonania prolongaty jest brak zamówienia na daną pozycję.

 3. W przypadku przetrzymywania książek powyżej 60 dni Biblioteka wysyła upomnienie drogą pocztową i nalicza kary pieniężne.

 4. Wysokość kary pieniężnej nalicza automatycznie program komputerowy.

 5. Naliczoną karę czytelnik wpłaca na konto PWSZ Ciechanów.

§ 16

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany je odkupić.

 2. W sytuacji niemożności odkupienia wypożyczonej książki czytelnik może przekazać bibliotece publikację o podobnej wartości i zgodną z profilem zbiorów lub wg uzgodnień dokonanych z Dyrektorem Biblioteki.

 3. Jeśli w przypadku zniszczenia lub zagubienia jednego z tomów dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić danego tomu ? zobowiązany jest do odkupienia wszystkich tomów lub pozycji o podobnej wartości i zgodnej z profilem zbiorów. Pozostałe tomy stanowią własność Biblioteki.

 4. Biblioteka nie przyjmuje ekwiwalentu pieniężnego za zagubione lub zniszczone książki.

 5. Powyższe zasady stosuje się również w odniesieniu do innych materiałów bibliotecznych.

§ 17

Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:

 • gazet oraz czasopism bieżących i archiwalnych,
 • wydawnictw albumowych i encyklopedycznych,
 • informatorów,
 • zbiorów specjalnych,
 • materiałów sprowadzonych z innych bibliotek.

§ 18

Biblioteka realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne z bibliotekami na terenie kraju.

§ 19

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka zamawia książki oraz kopie artykułów z czasopism.

§ 20

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka nie sprowadza:
zbiorów specjalnych (rękopisy, stare druki, mapy, dokumenty życia społecznego, muzykalia, ikonografia, płyty DVD i CD, normy, patenty itp.), czasopism w wersji oryginalnej, wydawnictw encyklopedycznych i słowników.

§ 21

Prawo do składania zamówień na materiały sprowadzane w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych mają studenci ostatniego roku studiów oraz pracownicy dydaktyczni i administracyjni PWSZ.

§ 22

Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są w wypożyczalniach bibliotek.

§ 23

W celu złożenia zamówienia na książkę należy podać nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, ISBN; przy zamówieniu na artykuł z czasopisma należy podać nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer, strony, ISSN. Czytelnik zamawiający wybraną pozycję podpisuje stosowne oświadczenie, w którym zobowiązuje się pokryć koszty jego zamówienia według faktury przedstawionej przez bibliotekę wypożyczającą.
O sprowadzeniu zamówionych książek czytelnik jest informowany telefonicznie lub e-mailowo.

§ 24

Książki sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępniane są wyłącznie na okres wskazany przez bibliotekę wypożyczającą.

§ 25

Biblioteka wypożycza zbiory własne bibliotekom na terenie kraju na okres 30 dni.

II. Udostępnianie prezencyjne i korzystanie ze stanowisk komputerowych w czytelni

§ 26

Czytelnie są ogólnodostępne w zakresie korzystania z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących i archiwalnych.

§ 27

Książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma , materiały specjalne oraz materiały sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnianie są wyłącznie na miejscu.

§ 28

  1. Użytkowników Czytelni obowiązuje:

   • pozostawienie w szatni wierzchnich okryć, teczek, torebek, itp. Biblioteka nie odpowiada za pozostawione przez czytelników wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty,

b) wpisanie się czytelnie do rejestru odwiedzin Czytelni,
c) zgłoszenie wnoszonych własnych materiałów u dyżurującego bibliotekarza,
d) zakaz wynoszenia wykorzystanych materiałów poza Czytelnię bez uzgodnienia tego z dyżurującym bibliotekarzem,
e) oddanie materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków i uszkodzeń dyżurującemu bibliotekarzowi,
f) zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków, alkoholu i palenia papierosów, wyłączenie telefonów komórkowych,

 1. Pracownicy Biblioteki uprawnieni są do nadzoru osób korzystających z Czytelni w zakresie korzystania ze zbiorów i stanowisk komputerowych.

§ 29

 1. Z baz danych oraz innych źródeł elektronicznych dostępnych w Bibliotece skorzystać można na stanowiskach komputerowych w czytelniach i wypożyczalniach. Poza siecią Uczelni dostęp do baz możliwy jest po zalogowaniu.

 2. Dostęp do elektronicznych baz danych dostępnych w Bibliotece określają warunki licencji.

 3. Użytkownikami stanowisk komputerowych mogą być studenci, pracownicy uczelni oraz uczniowie Akademickiego Centrum Kształcenia.

§ 30

Biblioteka nie odpowiada za dane zapisywane na dyskach komputerów.

§ 31

 1. Czytelnik ma prawo do korzystania z Internetu w czytelniach wyłącznie w celach naukowych i edukacyjnych z poszanowaniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. W przypadku naruszenia powyższych zasad bibliotekarz ma prawo poprosić czytelnika o opuszczenie stanowiska komputerowego.

 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w oprogramowaniu.

 4. Na terenie Biblioteki czytelnicy mają prawo do korzystania z własnego sprzętu komputerowego, z wyjątkiem dostępu do przewodowej sieci Internet.

 5. Zauważone uszkodzenia lub awarie korzystający z komputera winien wskazać bibliotekarzowi w celu odnotowania tego, w przeciwnym razie ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 32

Każdorazowo odwiedziny w czytelni czytelnik jest zobowiązany potwierdzić wpisem do rejestru odwiedzin.

III. Wypożyczanie indywidualne

§ 33

 1. Zamówienie na wypożyczanie zbiorów użytkownik składa na czytelnie wypełnionych rewersach, korzystając z katalogu komputerowego.

 2. Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie.

 3. Studenci niepełnosprawni obsługiwani są poza kolejnością.

IV. Postanowienia końcowe

§ 34

Kwestie sporne w zakresie naruszenia przepisów Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.

§ 35

Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Biblioteki do Rektora PWSZ w Ciechanowie.

§ 36

Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2013 roku.

stopka