You are here: HomeUdostępnianie zbiorówRegulamin organizacyjny

Katalog WWW Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Ciechanowie

BIBLIOTEKA

button 2

tekst alternatywny

button

Informujemy, że rekrutacja na kierunek Pielęgniarstwo I stopnia została zakończona

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ

§ 1

1. Biblioteka Uczelniana jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, o zadaniach dydaktycznych i usługowych tworzącą system biblioteczno-informacyjny.
2. Zadaniem Biblioteki jest zapewnienie obsługi bibliotecznej i informacji naukowo ? technicznej w zakresie dyscyplin będących przedmiotem nauczania PWSZ, a w szczególności:
1) gromadzenie, przekazywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
2) opracowywanie zgromadzonych materiałów bibliotecznych,
3) udostępnianie materiałów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu,
4) organizowanie i prowadzenie informacji naukowo-technicznej,
5) prowadzenie szkolenia studentów i pracowników w zakresie podstaw informacji naukowej.
6) pracownicy biblioteki zobowiązani są służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w docieraniu do źródeł wiedzy każdemu użytkownikowi.

§ 2

1. Strukturę wewnętrzną Biblioteki określa Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki, po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną.
2. W skład Biblioteki Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wchodzą: Czytelnia i Wypożyczalnia.

§ 3

Organami Biblioteki Uczelnianej są:
1. Dyrektor Biblioteki Uczelnianej,
2. Rada Biblioteczna.

§ 4

1. Dyrektora Biblioteki Uczelnianej zatrudnia Rektor w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Dyrektor zrządza Biblioteką Uczelnianą oraz nadzoruje funkcjonowanie systemu biblioteczno-informatycznego, a w szczególności:
1) jest przełożonym pracowników w niej zatrudnionych,
2) współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach realizacji ich planów oraz w procesie kształcenia studentów,
3) przygotowuje plany działalności bibliotecznej i nadzoruje ich wykonanie,
4) przygotowuje projekty planu rzeczowo-finansowego w ramach przyznanych Bibliotece środków finansowych i nadzoruje ich wykonanie,
5) Odpowiada za:
a) właściwy rozwój kadry,
b) realizację wyznaczonych jednostce zadań,
c) majątek i przydzielone środki finansowe,
d) warunki pracy zgodne z przepisami bhp i ppoż.

§ 5

1. Rada Biblioteczna jest organem opiniującym Rektora, powoływanym na okres kadencji organów jednoosobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
2. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
1) Dyrektor Biblioteki Uczelnianej jako jej przewodniczący,
2) Przedstawiciel pracowników bibliotecznych, wybrany przez tę grupę pracowników,
3) Przedstawiciel nauczycieli akademickich wybrany przez senat,
4) Przedstawiciele nauczycieli akademickich wybranych przez rady wydziałów,
5) Przedstawiciel samorządu studenckiego.
3. Rada Biblioteczna wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
4. Do zadań Rady Bibliotecznej należy:
1) określenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
2) występowanie do Senatu i Rektora z wnioskami w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego,
3) opiniowanie sprawozdań Dyrektora Biblioteki Uczelnianej składanych Senatowi,
4) przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uczelnianej.
5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz w roku.
6. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie rady na żądanie 3 członków Rady.
7. Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w rybie pilnym w celu zaopiniowania konkretnej sprawy.
8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, wraz z planowanym porządkiem obrad, powinno zostać przesłane do wiadomości członków Rady na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
9. Porządek obrad posiedzenia ustalony przez Przewodniczącego może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek członka Rady.
10. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem spraw personalnych.
11. Uchwały dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej statutowego składu i są odnotowywane w protokołach posiedzeń.
13. Posiedzenia Rady są protokołowane.
14. Protokoły i inne dokumenty przechowuje przewodniczący Rady.

§ 6

1. Z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego mogą korzystać pracownicy, studenci, uczniowie Akademickiego Centrum Kształcenia.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, odbywa się na podstawie Regulaminu korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu .
3. Biblioteka nie pobiera opłat za świadczone usługi.

§ 7

1. Ewidencja majątku Biblioteki Uczelnianej prowadzona jest na podstawie przepisów obowiązujących w PWSZ w Ciechanowie.
2. Gospodarkę finansową Biblioteka Uczelniana prowadzi na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w PWSZ w Ciechanowie.
3. Środki finansowe Bibliotece przydziela Rektor w porozumieniu z Kanclerzem Uczelni na wniosek Dyrektora Biblioteki Uczelnianej zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
4. Obsługę finansową Biblioteki prowadzi Kwestura PWSZ w Ciechanowie.

§ 8

1. Zmiany regulaminu mogą być dokonane zarządzeniem Rektora.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zarządzeniem Rektora.

stopka