Jesteś tutaj: HomeWsparcie niepełnosprawnych studentów

button 2

tekst alternatywny

button

 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SZANOWNI STUDENCI

Zwracamy się z prośbą o ocenę odbytych w bieżącym semestrze zajęć dydaktycznych, co będzie cenną informacją pozwalającą podnosić jakość pracy uczelni oraz pozwoli dostosować programy i treści kształcenia, także do waszych oczekiwań. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

ZAPRASZAMY !

Wypełnij formularz

Wsparcie niepełnosprawnych studentów

 

f1Od 2011 roku szkoły wyższe są zobowiązane do stwarzania niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Uczelnie publiczne otrzymują z budżetu państwa dotację, którą mogą przeznaczyć na finansowanie kosztów realizacji inwestycji służących kształceniu niepełnosprawnych studentów, na specjalistyczne szkolenia, wyposażenie wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych, zakup specjalistycznych urządzeń, materiałów dydaktycznych i naukowych dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych czy transport między obiektami dydaktycznymi uczelni.

Na co uczelnia może przeznaczyć dotację?

  • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni studentom
  • szkolenia podnoszące świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością osób niepełnosprawnych w uczelni
  • zakup wyposażenia do uczelnianej wypożyczalni sprzętu dla niepełnosprawnych
  • zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu
  • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
  • zakup literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci i doktoranci
  • stypendia lub innye świadczenia dla osób niepełnosprawnych
  • wynagrodzenie tłumaczy języka migowego
  • kursy języka migowego dla pracowników uczelni

Są to jedynie przykłady. Decyzje o tym, jakie zadania będą finansowane z dotacji, podejmują uczelnie.

Pomoc materialna dla niepełnosprawnych studentów

f2Niepełnosprawni studenci i doktoranci mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych przysługujące na pierwszym kierunku studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Aby otrzymać takie stypendium, student bądź doktorant musi jedynie przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak pozostałe świadczenia pomocy materialnej, przyznawane jest na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Można je otrzymywać tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Pomoc materialna nie zależy od uczelni i typu studiów. Można się o nią starać zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, w uczelniach publicznych i niepublicznych.

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać, na takich samych zasadach jak inni studenci, pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia i zapomogę.

Ponadto niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

W naszej Uczelni funkcjonuje system wspierania Studentów niepełnosprawnych. Szczegółowe  informacje można uzyskać kandydat w Biurze Rekrutacji tel. 23 672 62 00 lub we właściwym dziekanacie.

Zapraszamy

 

stopka