Jesteś tutaj: HomeZadania USZJK

button 2

tekst alternatywny

Zadania

Zadania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

 

1.

Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej: UKJK) podejmuje i realizuje zadania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (dalej: USZJK) na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie (dalej: PWSZ).

2.

1. Do zadań UKJK należy, w szczególności:

1) opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia i aktualizowanie zgodnie z przepisami prawa;

2) określenie procedur dla zapewnienia jakości kształcenia, w tym dostosowania programów kształcenia do poziomów i efektów kształcenia opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;

3) opracowanie zasad monitorowania i okresowych przeglądów programów kształcenia,

4) opracowanie dokumentacji USZJK;

5) przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu ciągłe doskonalenie procesu kształcenia, dotyczących zasad: oceniania, zapewnienia jakości kadry, gromadzenia i publikowania informacji na temat kształcenia PWSZ oraz warunków prowadzenia zajęć, bazy dydaktycznej;

7) wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia, w tym przekazywanie uczelnianych rekomendacji działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

8) ustalanie harmonogramu badania poszczególnych obszarów związanych z jakością kształcenia;

9) przedstawianie Rektorowi oraz Senatowi PWSZ corocznego sprawozdania z podejmowanych działań i efektów funkcjonowania USZJK oraz wdrażania projektów działań podnoszących jakość kształcenia;

10) ciągłe doskonalenie USZJK;

11) wsparcie i monitorowanie działań wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

3.

1. UKJK w ramach swojego składu tworzy:

1) Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (UZZJK),

2) Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

 

4.

1. Do zadań UZZJK należy w szczególności:

1) monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach,

2) podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia, poprzez szkolenia obejmujące aktualne zmiany w przepisach prawa i doświadczenia dotyczące wdrażania KRK oraz podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich,

3) analizowanie prawidłowości stosowania punktów ECTS,

4) monitorowanie mobilności studentów i pracowników PWSZ,

5) inicjowanie i wspieranie ogólnouczelnianych badań ankietowych studentów, pracowników i absolwentów, dotyczących w szczególności programów kształcenia, warunków studiowania, efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich.

2. Do zadań UZOJK należy w szczególności:

1) przygotowywanie dla wydziałowych zespołów wytycznych i zadań w zakresie oceny jakości kształcenia,

2) monitorowanie przebiegu działań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, prowadzonych na wydziałach i w innych jednostkach,

3) analiza sprawozdań wydziałowych komisji ds. oceny jakości kształcenia,

4) analiza wyników ogólnouczelnianych badań ankietowych,

5) publikowanie informacji o podejmowanych w PWSZ działaniach projakościowych i ich wynikach.

3. W razie potrzeby uczelniane zespoły mogą powoływać, w porozumieniu z Rektorem, zespoły eksperckie wskazując im zadania i określając czas ich realizacji.

5.

  1. Pracami komisji i wchodzących w jej skład zespołów kieruje i koordynuje Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia.
  2. Zadania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia zostały określone w § 39 Regulaminu Organizacyjnego PWSZ w Ciechanowie oraz w §20 Uchwały Nr 18/IV/2012 Senatu PWSZ z dnia 7 listopada 2012 r.

6.

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (WKJK) podejmuje i realizuje zadania USZJK i Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na odnośnym wydziale PWSZ w Ciechanowie.

7.

  1. Do zadań WKJK w szczególności należy:

1) wdrażanie na Wydziale opracowanych przez UKJK procedur służących zapewnieniu jakości kształcenia;

2) opracowywanie i wdrażanie na Wydziale procedur, które wynikają ze specyfiki kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;

3) uzyskanie informacji o osiąganiu przedmiotowych efektów kształcenia oraz  doskonaleniu procesu dydaktycznego;

4) coroczne opracowywanie raportu samooceny i jego przedkładanie Dziekanowi wraz z wnioskami mającymi na celu doskonalenie jakości kształcenia;

5) przedstawianie UKJK propozycji zmian dotyczących doskonalenia jakości kształcenia;

6) systematyczna współpraca z przewodniczącym UKJK.

7) Szczegółowe zadania WKJK należy doprecyzować na poziomie wydziału i kierunku, uwzględniając jego autonomię i specyfikę.

8.

1. WKJK w ramach swojego składu tworzy:

1) Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK),

2) Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK).

 

9.

1. Do zadań WZZJK należy w szczególności:

1) określanie celów i strategii zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w jednostce organizacyjnej,

2) opracowywanie programów kształcenia oraz zmian w programach kształcenia zgodnie z obwiązującymi przepisami,

3) opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej,

4) gromadzenie, analiza i wykorzystanie przy tworzeniu programów kształcenia opinii pracodawców,

5) opiniowanie poprawności przydziału zajęć dydaktycznych,

6) opracowanie kryteriów oceny działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne,

7) gromadzenie i publikowanie informacji na temat kształcenia prowadzonego na Wydziale,

8) coroczne opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia, wskazówek i zaleceń do działań projakościowych.

2. Do zadań WZOJK należy w szczególności:

1) przeprowadzanie samooceny działań projakościowych prowadzonych na wydziale,

2) opracowanie przy współpracy z UKJK procedury ocen zajęć i nauczycieli akademickich przez studentów zgodnie z określonymi zasadami i przeprowadzanie odpowiednich ocen po każdym cyklu kształcenia, oraz przedstawianie szczegółowych wyników tych ocen dziekanowi,

3) podejmowanie działań w zakresie monitorowania losów absolwentów i formułowanie płynących z nich wniosków,

4) analizowanie zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,

5) monitorowanie prawidłowości oceniania studentów,

6) analizowanie prawidłowości stosowania systemu punktów ECTS,

7) analizowanie wymagań stawianych wobec prac dyplomowych i obowiązujących na egzaminach dyplomowych,

8) monitorowanie jakości prac dyplomowych, rzetelności ich oceniania oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych,

9) ocena obsługi dziekanatowej przez studentów,

10) dokonywanie corocznej oceny efektów kształcenia i przedstawianie jej przed zakończeniem roku akademickiego Dziekanowi oraz Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia.

3. Szczegółowe zadania WZZJK i WZOJK należy doprecyzować na poziomie wydziału i kierunku, uwzględniając jego autonomię i specyfikę.

 10.

Pracami komisji i wchodzących w jej skład zespołów kieruje i koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

stopka