Jesteś tutaj: HomeZasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2017/2018

dla kandydata

Zasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2017/2018

Uchwała nr 178/IV/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie:

I. KANDYDACI NA STUDIA STACJONARNE SKŁADAJĄ BĄDŹ PRZEDKŁADAJĄ DO WGLĄDU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. podanie o przyjęcie na wybrany kierunek i formę studiów (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 2. oryginał, odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości, lub dyplom IB, lub świadectwa EB, lub świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu uzyskanego za granicą uznanego za równoważny odpowiedniemu świadectwu dojrzałości lub, w przypadku zdania matury do 2004 r. – świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez uprawionego lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych u kandydata do podjęcia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, pedagogika, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne,
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe, w kwocie ustalonej przez Rektora, na konto wygenerowane w systemie IRK, (do wglądu), w kwocie 85,00 zł,
 5. kserokopię dowodu osobistego przy składaniu dokumentów – (dowód osobisty do wglądu),
  f) oryginał lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej – jeżeli wynik olimpiady nie jest wpisany do świadectwa dojrzałości,
 6. podczas rejestracji wprowadzić do systemu IRK zdjęcie w wersji cyfrowej (format JPG, 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 300 x 375 pikseli).

II. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości.
 3. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do wysokości liczby studentów ustalonej limitem przyjęć.
 4. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2017/2018 jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożonej w formie elektronicznej do 26 września 2017 roku.
 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata-osoby niepełnosprawnej, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 6. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym kierunku studiów.
 7. Laureaci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Kandydaci mający ograniczony dostęp do internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

III. ZASADY KONKURSU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH KIERUNKACH UWZGLĘDNIAJĄ PRZEDMIOTY

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Ubiegający się o przyjęcie na studia podaje ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty z najwyższą punktacją - do wyboru, z trzech obowiązkowych (język polski, język obcy nowożytny, matematyka) i jednego dodatkowego, zdawanych na maturze.

Do konkursu wybiera się trzy przedmioty z najlepszymi wynikami.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

 1. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami przyjęć na studia stacjonarne.

Informacje o odpłatnościach za kształcenie na studiach niestacjonarnych znajdą się na stronie internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

IV. INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW DOSTĘPNA OD 5 CZERWCA 2017 R.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkie kierunki
od 5 czerwca do 20 września 2017 r.

– II etap – od 5 czerwca do 29 lipca 2017 r.
– II etap – od 1 sierpnia nie później niż do 20 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – odpowiednio 2 sierpnia 2017 r. i 22 września 2017 r.

Na studia niestacjonarne rekrutacja trwa do pierwszego terminu odbywania zajęć.

BIURO REKRUTACJI
Ciechanów ul. Narutowicza 9 pok. nr 18
06-400 Ciechanów
telefon bezpośredni 23 672 62 00 oraz tel. 23 672 20 50 wew. 180 lub 2011
fax 23 672 20 50 wew. 1162
e¬mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA Wszystkie szczegóły dotyczące studiów na poszczególnych kierunkach znajdują się w INFORMATORZE 2017/2018 na stronie Uczelni

stopka