Jesteś tutaj: HomeZasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2018/2019

dla kandydata

button 2

tekst alternatywny

Zasady, kryteria i warunki przyjęć w roku 2018/2019

Uchwała nr 27/V/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019

Wykaz dokumentów obowiązujących kandydatów na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie:

I. KANDYDACI NA STUDIA STACJONARNE SKŁADAJĄ BĄDŹ PRZEDKŁADAJĄ DO WGLĄDU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 1. podanie o przyjęcie na wybrany kierunek i formę studiów (należy wydrukować: podanie z ankietą osobową i deklarację, które znajdują się w zakładce "wydruki" na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK),
 2. oryginał, odpis lub odpis notarialny świadectwa dojrzałości, lub dyplom IB, lub świadectwa EB, lub świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu uzyskanego za granicą uznanego za równoważny odpowiedniemu świadectwu dojrzałości lub, w przypadku zdania matury do 2004 r. – świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo dojrzałości,
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych u kandydata do podjęcia studiów na kierunkach: pielęgniarstwo, pedagogika, praca socjalna, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne (do lekarza należy pójść ze skierowaniem wygenerowanym na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK;
  informujemy o możliwości bezpłatnego uzyskania zaświadczenia, wykaz placówek: https://mwomp.pl/badania-uczniow-2018-wykaz-podmiotow/),
 4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe, w kwocie ustalonej przez Rektora, na konto wygenerowane w systemie IRK, (do wglądu), w kwocie 85,00 zł,
 5. kserokopię dowodu osobistego przy składaniu dokumentów – (dowód osobisty do wglądu),
  f) oryginał lub odpis notarialny dokumentu potwierdzającego udział w finale olimpiady przedmiotowej – jeżeli wynik olimpiady nie jest wpisany do świadectwa dojrzałości,
 6. podczas rejestracji wprowadzić do systemu IRK zdjęcie w wersji cyfrowej (format JPG, 300 dpi, wymiar 2 x 2,5 cm - 300 x 375 pikseli).

II. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE

 1. Rekrutacja na studia prowadzona jest odrębnie dla każdego kierunku studiów.
 2. Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości.
 3. Rekrutację studentów na I rok studiów przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne do wysokości liczby studentów ustalonej limitem przyjęć.
 4. Warunkiem wpisania kandydata zakwalifikowanego na studia na listę osób przyjętych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w roku akademickim 2018/2019 jest złożenie wymaganego kompletu dokumentów, zakwalifikowanie przez komisję rekrutacyjną oraz potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia studiów, złożonej w formie elektronicznej do 07 sierpnia 2018 roku oraz 26 września 2018 roku.
 5. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, na wniosek kandydata-osoby niepełnosprawnej, który nie uzyskał wystarczającej do przyjęcia na studia liczby punktów, może zdecydować o przyjęciu go na studia poza limitem miejsc.
 6. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do nauki na wybranym kierunku studiów.
 7. Laureaci olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Kandydaci mający ograniczony dostęp do internetu mają możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.

III. ZASADY KONKURSU ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA WSZYSTKICH KIERUNKACH

Rekrutacja na studia stacjonarne na wszystkie kierunki prowadzona jest na podstawie świadectw dojrzałości. Kandydat wybiera ze świadectwa dojrzałości trzy przedmioty spośród zdawanych na maturze z najwyższą punktacją.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NIESTACJONARNE:

Na studia niestacjonarne kandydaci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.

 1. Warunkiem przyjęcia na studia niestacjonarne jest złożenie wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku, gdy liczba osób zgłoszonych jest większa niż ustalony limit, rekrutacja przeprowadzana jest zgodnie z zasadami przyjęć na studia stacjonarne.

Informacje o odpłatnościach za kształcenie na studiach niestacjonarnych znajdą się na stronie internetowej: www.pwszciechanow.edu.pl

IV. INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW DOSTĘPNA OD 11 CZERWCA 2018 R.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW na studia stacjonarne i niestacjonarne na wszystkie kierunki
od 11 czerwca do 22 września 2018 r.

– II etap – od 11 czerwca do 28 lipca 2018 r.
– II etap – od 1 sierpnia nie później niż do 22 września 2018 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego – odpowiednio 2 sierpnia 2018 r. i 25 września 2018 r.

Na studia niestacjonarne rekrutacja trwa do pierwszego terminu odbywania zajęć.

BIURO REKRUTACJI
Ciechanów ul. Narutowicza 9 pok. nr 18
06-400 Ciechanów
telefon bezpośredni 23 672 62 00 oraz tel. 23 672 20 50 wew. 180 lub 2011
fax 23 672 20 50 wew. 1162
e¬mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA Wszystkie szczegóły dotyczące studiów na poszczególnych kierunkach znajdują się w INFORMATORZE 2018/2019 na stronie Uczelni

stopka