Jesteś tutaj: HomeZasady przyjmowania na studia obcokrajowców

Zasady przyjmowania na studia obcokrajowców

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 2. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim wraz z tłumaczeniem na język polski, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 3. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

ponadto:

 1. - ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
  - lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  - lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Na pierwszy rok studiów mogą być przyjęci cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji, którzy;

1. legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej (informacje w sprawie nostryfikacji – Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl w zakładce PORADNIK KLIJENTA, INNE SPRAWY, NOSTRYFIKACJA /tel. 22 5512400/).

 1. wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

W przypadku gdy świadectwa, dyplomy albo inne dokumenty uzyskane za granicą podlegają uznaniu w trybie nostryfikacji, cudzoziemiec jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości.

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

 1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się,
 2. posiadacze ważnej Karty Polaka,
 3. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
 4. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 5. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP,
 6. cudzoziemcy którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 7. cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach,
 8. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 9. obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich EFTA /Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu/ - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:

 1. umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach,
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
 4. decyzji Rektora uczelni.

jako:

 1. stypendyści strony polskiej,
 2. na zasadach odpłatności,
 3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 5. stypendyści uczelni.

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy,
 2. podanie do Rektora PWSZ w Ciechanowie w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
 3. zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, albo uznanym, lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku,
 5. certyfikat znajomość języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 6. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 7. 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 8. wizę lub kartę stałego pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium RP - w przypadku cudzoziemców spoza obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 9. dowód opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich i spełniający kryteria przyjęć, przewidziane na dany kierunek studiów ustalone przez Uczelnię w corocznie podejmowanej Uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie w danym roku akademickim, przystępują do rekrutacji oraz składają wszystkie wymagane dokumenty, w terminach wskazanych w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów wraz z podaniem do Rektora PWSZ w Ciechanowie, w Biurze Rekrutacji.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.

Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce - kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji. Dla osób podejmujących studia w PWSZ w Ciechanowie właściwy będzie Kurator Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl w zakładce PORADNIK KLIJENTA, INNE SPRAWY, NOSTRYFIKACJA /tel. 22 5512400/.

Zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły będzie uznane za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości, jeżeli uprawnia ono do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo. By uzyskać nostryfikację świadectwa należy złożyć w kuratorium oświaty następujące dokumenty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji,
 • oryginał świadectwa uzyskanego za granicą,
 • potwierdzenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych (jeżeli nie ma podobnej adnotacji w dokumencie),
 • tłumaczenie świadectwa dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Świadectwo powinno być zalegalizowane przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Dokumenty źródłowe

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.09.176.1365) 

stopka